dinsdag 30 december 2014

Twijfel niet“Kun je de boodschap van alle grote spirituele literatuur in je opnemen en daar elke dag naar leven? Elke dag die voorbijgaat, is weer een dag minder dat je hier bent, in dit lichaam, op aarde, om dat te doen waarvoor je hier naartoe bent gekomen. Staat jou helder voor ogen wat dat is? Kun je het aan? Of verspil jij jouw tijd en houd jij je vooral bezig met zoeken, dwalen en twijfelen?”

Neal Donald Walsch 

woensdag 24 december 2014

dinsdag 23 december 2014

Spirituele Kerst, 23 december 2014

Deel twee van zestien

Hoofdstuk 2 van het Aquarius Evangelie : De geboorte van Johannes
 
Zacharias en Elizabeth woonden in de heuvels van Juda, in de buurt van Hebron. Zij waren vroom en rechtvaardig en lazen iedere dag in de wet, de profeten en de psalmen, waarin gesproken werd van één die zou komen, én die sterk was om te verlossen; en ze verbeidden de koning. Nu was Zacharias priester en op zijn beurt leidde hij de tempeldienst in Jeruzalem.

Zo geschiedde het dat Zacharias toen hij voor God stond en de wierook op de heilige plaats brandde, dat Gabriël voor hem verscheen. En Zacharias was bevreesd: hij dacht dat een of ander groot ongeluk over de joden zou komen.

Maar Gabriël zei: ‘O, man Gods, vrees niet! Ik breng u en de gehele wereld een boodschap van welbehagen en vrede op aarde. Luister: de vredevorst, de koning die gij verwacht, zal spoedig komen. Uw vrouw zal u een zoon baren over wie de profeet schreef: “Zie, ik zend Elia weer tot u voor de komst van de Heer, en hij zal de heuvels slechten en de dalen vullen en de paden recht maken voor hem die verlossen zal. Vanaf de aanvang van de eeuw heeft uw zoon de naam van Johannes gedragen – God is genadig – zijn naam is Johannes”.

Hij zal geëerd worden voor Gods aangezicht; hij zal geen wijn drinken en vanaf zijn geboorte zal hij vervuld worden met de heilige adem’. En Gabriël stond voor Elizabeth toen ze zich in haar woning in stilte teruggetrokken had en deelde haar alles mee wat hij tot Zacharias in Jeruzalem gezegd had. Toen hij zijn dienstbeurt vervuld had, ging de priester naar huis en hij en Elizabeth verheugden zich.

Vijf maanden gingen voorbij en toen kwam Gabriël tot Maria in haar woning in Nazareth, en zei: ‘Heil u, Maria, heil. Eenmaal gezegend in de naam van God, tweemaal gezegend in de naam van de heilige adem, driemaal gezegend in de naam van de Christus ; want gij zijt waardig bevonden en zult een zoon baren die Immanuël genoemd zal worden. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk van hun zonden verlossen’.

Toen Jozef zijn dagtaak verricht had en thuis kwam, vertelde Maria hem alles wat Gabriël tot haar gezegd had, en zij verheugden zich, want zij geloofden dat hij, de man Gods, woorden van waarheid gesproken had.

En Maria ging haastig naar Elizabeth en vertelde haar over de beloften van Gabriël ; en zij verheugden zich samen.  En Maria bleef 90 dagen in het huis van Zacharias en Elizabeth; daarna keerden zij weer terug naar Nazareth.

Bij Zacharias en Elizabeth werd een zoon geboren en Zacharias zei: ‘Boven alles is de naam van God gezegend, want hij heeft de bron van zegeningen voor zijn volk Israël geopend. Zijn geloften zijn waar gemaakt, want hij heeft de woorden die de profeten in oude tijden gesproken hebben, tot werkelijkheid gemaakt’.

En Zacharias keek neer op de zuigeling Johannes en zei: ‘Gij zult de profeet van de alleen-heilige genoemd worden, en gij zult uitgaan voor zijn aangezicht en zult zijn weg voorbereiden. En gij zult aan Israël de boodschap van de redding brengen en gij zult het evangelie van berouw en de uitwisseling van de zonden, prediken.

Let op, want spoedig zal de morgenster uit de Hoge ons bezoeken om voor hen, die in duisternis van de schaduwen van de dood zitten, de weg te verlichten en hij zal onze voeten op de weg van de vrede richten’.

 Met dank aan Pentagram Boekwinkel

maandag 22 december 2014
 Dag één van zestien
Met dank aan boekwinkel Pentagram

Hoofdstuk 1 van het Aquarius Evangelie : De geboorte van Maria

 

Ceasar Augustus regeerde en Herodes Antipas was stadhouder van Jeruzalem. Het land van Palestina omvatte drie provincies: Judea, Samaria en Gallilea. Joachim was een joodse schriftgeleerde, een rijk man; hij woonde in Nazareth van Gallilea, en Anna, uit de stam van Juda, was zijn vrouw. Hun werd een kind geboren, een gezond meisje, en zij waren blij; en zij noemden het kind: Maria.

Joachim gaf ter ere van het kind een feest, maar hij nodigde niet de rijken, de aanzienlijken en de hooggeplaatsten uit.  Hij riep de armen, de kreupelen, de verlamden, de blinden, en schonk hen allen kledij, voedsel of andere benodigdheden. Hij zei : ‘God heeft mij deze overvloed gegeven, ik ben slechts rentmeester bij zijn Genade en wanneer ik niet aan zijn kinderen in nood gééf, dan zal hij deze weelde tot een vloek voor mij maken’.

Toen het kind drie jaar oud was, namen haar ouders haar mee naar Jeruzalem en zij werd in de tempel door de priesters gezegend. De hogepriester was een profeet en een ziener.  Toen hij het kind zag, zei hij : ‘Ziet, dit kind zal de moeder worden van een geëerde profeet en een meester van de wet; zij moet binnen deze heilige tempel van God blijven’.

En Maria bleef in de tempel van God; en Hillel, opperste van het Sanhedrin, onderwees haar alle voorschriften van de joodse wet en zij ging geheel op in de wet van God. Toen Maria de volwassen leeftijd bereikte, werd ze uitgehuwelijkt aan Jozef, zoon van Jacob, een timmerman van Nazareth. En Jozef was een oprecht mens en een toegewijd lid van de Essenen.

zaterdag 20 december 2014

Ik ben heel voorzichtig mijn eerste stapjes aan het zetten op twitter. Wie mij liefheeft volge mij :)) Ik moet nog heel veel leren over dit medium. Alle goede raad is dus welkom.

dinsdag 2 december 2014

Terug van weggeweestVorig jaar, begin oktober, werd ik ineens heel erg ziek. Ik werd wekenlang in kunstmatige coma gehouden en toen ik wakker werd lag ik op IC, aan de dialyse - omdat mijn nieren uitgevallen waren - met een open buik en zonder rechtervoet. Ik wil verder geen uitleg geven over wat er allemaal aan de hand was, alleen dat het met mijn nieren goedgekomen is, dat ik na de voet ook nog mijn hele been ben kwijtgeraakt, en dat die buikwonde nog steeds niet helemaal dichtgetrokken is, wel bijna.

Ik was iets meer dan zes weken op IC, daarna nog een aantal weken in het ziekenhuis op de afdeling en daarna tien maanden in een revalidatiecentrum. 

Sinds half oktober dit jaar woon ik weer zelfstandig in een aanleunwoning van een verzorgingstehuis. Ik dop mijn eigen boontjes, voor zover mogelijk, en heb hulp in de buurt wanneer nodig. 
Dit is zo ongeveer het verhaal om uit te leggen waarom er niets meer verscheen op dit blog.

Maar ... nu ben ik er weer. Ik ben alweer druk aan het werk aan mijn website www.spirituelevrienden.com  en ik ben van plan om ook hier weer af en toe wat mooie teksten, citaten, sprokkels te plaatsen. Ik hoop dat jullie me blijven volgen.


Foto: de kerk van mijn nieuwe woonplaats: Blauwhuis (Blauhûs) in Friesland.