vrijdag 28 augustus 2009

Moed houden

om moed te houden
moet je het Onzekere
in de arm sluiten
in de hoop dat het Zeker wordt

om moed te houden
moet je het Wantrouwen
laten dansen met Vertrouwen
in de hoop dat ze samen een paar vormen

om moed te houden
moet je geloven in de Fantasie
in jouw gedachten en spinsels
in de hoop dat Fantasie werkelijkheid wordt

Moed houden, wordt beloond door de Wil

zaterdag 22 augustus 2009

Gedachten van Frederik van Eeden

  • Met zichzelf kan een mensch schromelijk in de klem raken, als hij niet zeeker weet of hetgeen hij voor zijn eigen geweeten houdt misschien niet het geweeten van een ander is, dat hij maar onnadenkend napraat.
  • De gedachten van één enkelen wijze, tot dogma's versteend, hebben een groot volk vaak gedurende duizenden jaren, zoowel tot zijn nut als tot zijn schade, beheerscht.
  • Meestal gaan wij wij schrijver erg bewonderen als wij in hem bedoelingen meenen te vinden die met onze eigen geheime bedoelingen overeenkomen, ook al verbeelden wij het ons maar.
  • Ridderlijk, oprecht, zelfstandig-denkend, door dik en dun trouw te blijven aan eigen geweeten, en aan hetgeen men als goddelijke maning verstaat - dat is een opgaaf zóó zwaar, zóó geweldig en zóó gevaarlijk - dat niet één op veele duizenden in staat is, die taak vol te houden.

De Koninklijke Mens

De koninklijke mens volgt niemand, onderwerpt zich aan niemand, noemt geen mens, levend of dood, zijn heer en meester. Hij heeft zijn meester in de ziel. Hij is echter verheugd als hij een gelijkwaardige ontmoeten kan. Daar hij de menselijke zwakte in het begrijpen en uitdrukken kent, wil hij steeds leren, en onderwerpt gaarne zijn eigen gedachte aan de kritiek van een gelijkwaardige. Hem is geen moeite te veel om tot beter begrip van elkaar te komen. Hij wil niet meer schijnen dan hij is, hij wil niet groter schijnen of groter zijn dan anderen, hij wil niet meer macht hebben dan anderen, tenzij door de waarheid van zijn gedachten. Daarom wenst hij dat deze waarheid altijd weer op de proef gesteld en voltooid wordt en wie hem inlicht over een betere is zijn vriend.De koninklijke mens houdt van tegenspraak; want of zij versterkt zijn waarheid, of zij bevrijdt hem van een leugen.

vrijdag 21 augustus 2009

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 46

93
Maar weest voorzichtig als de wezels
slechts wie rijp is gaat voor de diepte open
slechts wie weet kan haar doorgronden.
Werpt nog geen parels voor de geslotenen
want op de mesthoop zouden zij
de parels gooien.
Zoekt de reinen
want voor de reinen
is alles rein.

94
Maar wie zoekt zal vinden
en wie klopt zal opengedaan worden
want de eenheid is van allen
en de eenheid is voor allen.

Maar kloppen zal men eerst
open voor het opene.

Er is een tijd....

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones, a time to gather stones together

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time of love, a time of hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace, a time to refrain from embracing

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time to love, a time to hate
A time for peace, I swear its not too late

Boek Prediker/The Byrds

maandag 17 augustus 2009

Citaten van Frederik van Eeden

De samenstoot van werkelijk diep voelende, daadkrachtige en door innig begrijpen verenigde mensen zal genoeg zijn om overal de in grote massa opgestuwde kracht vrij te maken en het universele willen in daad te ver­anderen.
Maar deze mensen moeten een aantal zeldzame eigenschappen hebben, zoals die reeds aangeduid zijn.
Zij moeten vrijheid van geest hebben, geduld om te willen begrijpen, hun hartstochten kunnen beheersen, moed en oorspronkelijkheid bezitten. Zij moeten belangrijk zijn en daadkrachtig, initiatief tonen en van een gloeiende liefde vervuld zijn. Het dringen en gisten dat de gehele mensheid beweegt, moeten zij sterker in zich voelen dan anderen.
De drijvende kracht die van een hogere bron afkomstig is, moet zich in hen duidelijker dan in de doorsneemensen openbaren.

Frederik van Eeden.

zaterdag 8 augustus 2009

Ge-weten?

Ge moet uw geweten zacht maken en mild. Wat de mens in de regel een geweten noemt is het product van zijn opvoeding. Het kunstmatig geweten is met angst groot gebracht. O het pijnlijke geweten dat de mens nachtmerries kan bezorgen en dat niets te maken heeft met de zachte stem diep in uw gemoed. Er wordt gevoeligheid en stilheid van u gevraagd en niet het luide geweld van uw denken waarachter zich vaak zoveel bangheid en onrust verschuilt.

Barend van der Meer

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 45


91
Hemel en aarde doorzoekt gij
en stuit op muren ondoordringbaar
uw twee ogen beletten u te zien.
Opent uw derde oog en zoekt niet meer
alles is dáár en komt tot u
tijdloos uzelf
geheel en onbeschrijflijk.

92
Als gij uzelf zult kennen
zult gij uw diepte kennen.
Als gij uw diepte kent
zult gij uw afgrond kennen.
Maar geleidelijk zult gij dit kennen.
Zoekt en peilt dus
zonder af te laten.

Maar toch....

Ik weet wel dat wij nimmer
langs deze weg
elkaar nog passeren moeten.
Maar toch kom ik steeds weer langs hier
met de hoop dat wij
elkaar ontmoeten.

B. Decorte

Vriend

Vriend, bedenk waarover wij te zamen spraken.
Was het de moeite waard, de stilte te verbreken,
om elkaar van dergelijke nietigheden deelgenoot te
maken?

Zo kwetteren toch twee vogels met elkander,
terwijl de stroom, zonder zijn strenge loop te onderbreken,
zijn golven ruisend zeewaarts voert,
de ene na de ander.

Ontwaakt in u niet een gevoel van leegheid,
wanneer gij nagaat hoe op deze wijze, jaar na jaar,
niets dan gezwets uit u en uit de ander
voort zal komen,

terwijl inmiddels naar de schoot der Godheid,
naar oceanen van de Wijsheid, wateren zó klaar,
dat zij de sterren spiegelen, rusteloos en machtig
stromen?

Christian Morgenstern

zaterdag 1 augustus 2009

Sprokkels

Als ge de wijsbegeerte liefhebt, bereid u dan terstond er op voor uitgelachen te worden en dat velen u zullen bespotten en zeggen: "Opeens verschijnt hij als een wijsgeer in ons midden!" "Waar komt ons dat ernstige gezicht vandaan?" Maar gij, zet geen ernstig gezicht, maar aan dat, wat u het beste toeschijnt, houd u daaraan, alsof ge door God op dien post geplaatst waart. En bedenk dat, indien gij volhardt bij datzelfde, zij die u eerst uitlachten, u later zullen bewonderen, maar indien ge voor hen bezwijkt, gij een dubbele bespotting zult ondergaan.
EPICTETUS.

Door zichzelven op te wekken, door nadenken, door zelfbeheersing en tucht zal de wijze zichzelf een eiland scheppen, dat geen vloed overstromen kan.
Dwazen volgen de ijdelheid na, als mannen van slechte wijsheid. De wijze bezit het nadenken als zijn kostelijkst juweel.
DHAMMAPADA.