woensdag 30 december 2009

Sprokkels

Hij zond de Glans die van Hem uitgaat
naar hen die in duisternis zaten;
Hij wendde onze ogen
weg van de schoonheid die verwelkt
naar de Schoonheid die Hem zond

(Efrem de Syriër)

dinsdag 29 december 2009

Sprokkels

“In dit lichaam, in deze stad van Brahman,
is een klein huis in de vorm van een lotus
en in dat huis is een kleine ruimte.
Men moet weten wat daar is.
Wat is daar? Waarom is het zo belangrijk?
Er is evenveel in die kleine ruimte binnenin het hart als
in de hele wereld buiten.
Hemel, aarde, vuur, lucht, zon, maan, bliksem, sterren;
alles wat is en alles wat niet is, is daar.”

CHANDOGYA UPANISHAD

Sprokkels

“Het Zelf is Eén.
Onbeweeglijk, beweegt Het zich sneller dan de gedachte.
De zintuigen achterhalen Het niet,
want het Zelf snelt steeds voor hen uit.
Niet-bewegend, ontvliedt Het zijn achtervolgers.
Uit het Zelf komt de adem, die het leven is van alle dingen.”
ISHA UPANISHAD

woensdag 23 december 2009

Kerstmis met Lucas

Alleen in mijn kamer en kerstmis op til.
Ik lees Lucas de evangelist
en plotseling hoor ik de avond zo stil
als een landschap onder de mist.

Rondom mij staan boeken in het gelid
met hun bladzijden angst en verdriet,
maar Lucas bezweert mij: Luister naar dit
bevel van de engel: vrees niet.

Ik lees: Zacharias ontstelde zeer
en Maria verschrok in haar huis,
de herders lagen bevende neer
maar de hemel werd luid van geruis.

Zacharias, Maria, herders, vrees niet
zei de engel van Lucas tot u.
Ik weet dat zijn vrede over u is geschied,
maar geldt dat voor hier en nu?

Want twijfelzucht, onrust en overmoed
namen beurtelings van mij bezit
en hoe wordt de wereld van morgen,
hoe wordt de donkere wereld nog wit?

Een kamer verstilt in een kleine stad
en een hart in die kamer verkilt,
de sneeuw van papier en van lamplicht dat
op mijn schrijvende handrug trilt.

De donkere wereld wordt buiten wit
tot een schielijke heldere bres
van de wassende maan die verborgen zit
in de nok van een dunne cipres,

het dreigende teken van angst aan een wand
vol boeken wordt uitgewist
door de hand van de engel en door de hand
van sint Lucas de evangelist.

Anton Van Wilderode

De herders

Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan,

Zijn herders toen in uwe stal
Geknield en hebben U aanbeden;
Dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
De rest van hun onschuldig leven
Is door geen wetenschap beschreven,
Wordt slechts aan kinderen verteld.

Anton van Duinkerken (1903-1968)

zondag 20 december 2009

Sprokkels

Als iemand die een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,

 • elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,
 • doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die deze mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,

 • en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,

dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid.

William Kingdon Clifford, 1879

vrijdag 18 december 2009

Sterven

Ik sta 's ochtends aan de rand van de zee.
Er komt een zeilboot voorbij
die vertrekt naar de oceaan.

Hij is prachtig, hij is het leven zelf.
Ik kijk hem na tot hij aan de horizon is verdwenen.
Naast mij zegt iemand: 'Hij is weg'.

Weg waar naartoe?
Hij is weg uit mijn blikveld, dat is alles.
Zijn mast is nog altijd even hoog,
zijn romp nog altijd even sterk.

Zijn verdwijning uit het blikveld
betreft mij, niet hem.

En juist op het moment
dat iemand naast mij zegt 'Hij is weg',
staan er anderen op een ander strand
die blij naar de horizon wijzen
en die roepen: 'Daar komt hij!'.

William Blake (1657-1727)

Kerstmis

Zend ons een engel in de nacht

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.

Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.

Michel van der Plas

Sprokkels

“Nergens kan een mens een kalmer of vrediger verblijfplaats vinden dan in zijn eigen ziel. Al wie deze kwaliteiten in zichzelf vindt, zal, wanneer hij zijn blik daarop richt, terstond in volmaakte vrede herboren worden. En met vrede bedoel ik niets anders dan in harmonie zijn met het universum. Maak dan gebruik van deze verblijfplaats, keer er steeds toe terug en herinner u!”

Marcus Aurelius Antonius

zaterdag 12 december 2009

Citaten

 • Ieder van ons is geroepen tot vrije geest, zoals elke rozenknop ertoe geroepen is een roos te worden. (Rudolf Steiner)
 • Je gebruikt je zintuigen om een antwoord te vinden buiten jezelf en ziet niet dat het al die tijd al in je zit. (Huang Po)
 • Hoe groter iemand is in geestelijke ontwikkeling, hoe bescheidener hij wordt. (Hazrat Inayat Khan)
 • Heel zijn is deel zijn; het ware reizen is terugkeren. (Ursula K. Leguin)
 • De fontein der liefde rijst omhoog in de liefde voor de enkeling en valt neer als universele liefde. (Inayat Khan)
 • Eenvoudige genoegens zijn de laatste hartstocht van ingewikkelde naturen. (Oscar Wilde)
 • Eenvoud is levende schoonheid. (Inayat Khan)
 • Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst. (P.S.Bailey)

vrijdag 11 december 2009

Uit de proloog van 'Bestijging van de berg Karmel' door Jan van het Kruis

Lied,
waarin de ziel het grote geluk bezingt, dat zij deelachtig werd, toen zij, ontbloot en gezuiverd van zichzelf, door de donkere nacht van het geloof ging naar de vereniging met de Beminde.

1. In een nacht, aardedonker,
in brand geraakt en radeloos van liefde, –
en hoe had ik geluk! –
ging ik eruit en niemand die 't merkte
want mijn huis lag reeds te slapen.
2. In 't donker, geheel veilig -
langs de geheime trap en in vermomming, –
en hoe had ik geluk! –
in 't donker, ongezien ook,
want alles in mijn huis lag reeds te slapen.
3. In de nacht die de kans geeft,
in het geheim, zodat geen mens mij zien kon
en ook ikzelf niets waarnam:
ik had geen ander leidslicht
dan wat er in mijn eigen binnenst brandde.
4. Dat was het dat mij leidde
zekerder dan het zonlicht op de middag –
daarheen waar op mij wachtte,
van Wie ik zeker zijn kon
en op een plaats waar niemand ooit zou komen.
5. O nacht die mij geleid hebt!
O nacht, mij liever dan het morgengloren!
O nacht die hebt verenigd
Beminde met beminde,
beminde, opgegaan in de Beminde!
6. Aan mijn borst, wei vol bloemen,
Hem alleen, onbetreden voorbehouden,
daar is Hij ingeslapen
en heb ik Hem geliefkoosd
en gaf de waaier van de ceders koelte.
7. De koelte van de tinnen kwam,
onderwijl ik door zijn haren heenstreek,
met haar hand, licht en rustig,
mij aan de hals verwonden
en stelde al mijn zinnen buiten werking.
8. Mijzelf liet ik, vergat ik;
ik drukte het gelaat aan mijn Beminde;
het al stond stil, ik liet mij gaan, liet al mijn
zorgen liggen: tussen de witte leliën vergeten.

donderdag 10 december 2009

Sprokkels

Geen schepsel dat ooit geboren is
heeft in werkelijkheid aan een ander toebehoord,
want iedere ziel is de geliefde van God.
Heeft God niet lief op een wijze
die uitgaat boven ons menselijk kunnen?
De dood doet daarom niet anders
dan de mens met God verenigen.
Want aan wie de ziel in waarheid toebehoort,
tot hem keert zij vroeger of later terug.

Hazrat Inayat Khan

Sprokkels

In de innigheid tussen de mensen
is een verborgen grens,
die liefde noch passie overschrijden kunnen,
Hoezeer ook in angstwekkende stilte
de lippen ineenvloeien
en het hart zich te buiten gaat.

(Anna Achmatova)

vrijdag 4 december 2009

Sprokkels

We vragen ons af:
wie ben ik dat ik briljant,
buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd
en geweldig zou zijn?

Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede.

Nelson Mandela

Sprokkels

Er komt een dag dat de grote oceaan is uitgedroogd,
vergaat en niet meer bestaat,
maar ik verzeker u dat de wezens
die ronddolen en zwerven,
bevangen in onwetendheid
en geplaagd door de dorst om te leven,
geen einde zullen vinden.

Zoals een vrucht die, angstig voor zijn val,
wacht op zijn rijpheid, is het levenslot.
Eenmaal geboren, moet elke mens het lijden verwachten
en niemand is in staat niet te sterven

Boeddha

dinsdag 1 december 2009

Khatum

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen
en begrijpen.

Allergenadigste en barmhartige God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensen verdeelt.
Zendt ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.

Amen

Hazrat Inayat Khan

maandag 30 november 2009

Filosofietjes

Laat je niet van je stuk brengen

'Hou de gewoonte aan om steeds bij jezelf te rade te gaan wat je tegen elke belevenis vermag. Zie je een knappe jongen of een knappe vrouw, dan is zelfbeheersing het tegenwicht. Moet je hard sappelen, dan is volharding de oplossing. Wanneer je geschoffeerd wordt, kun je dat het best gelaten over je heen laten gaan. Als je je die houding eigen maakt, zal geen indruk van buitenaf je nog van je stuk brengen.'

(Epictetus (55 ca.125), voorheen slaaf, later filosoof)

Filosofietjes

'Kijk eens om je heen naar de dingen die ons gek maken en die we tot ons grote verdriet verliezen. Dan zul je ontdekken dat niet het verlies ons deprimeert, maar het idee van verlies. Niemand ervaart dat hij iets is kwijtgeraakt, hij denkt het alleen maar. Wie zichzelf onder controle heeft, heeft niets te verliezen, maar hoe weinig mensen kennen het geluk om zichzelf onder controle te hebben?'

(Seneca (4-65 n.Chr.). Romeins filosoof)

Filosofietjes

'De mensen zoeken een plek om zich terug te trekken, op het platteland, aan zee, in de bergen (en gewoonlijk wil je dat zelf ook maar al te graag). Maar dan begrijp je absoluut niets van filosofie. Je kunt je toch, wanneer je maar wilt, terugtrekken in jezelf. Nergens kan een mens zich immers rustiger en ongestoorder terugtrekken dan in ziin eigen ziel, vooral als hij in zijn binnenste zulke vast overtuigingen heeft dat hij, zodra hij zich daarin verdiept, zich meteen volkomen gerust voelt. En met gerustheid bedoel ik niets anders dan innerlijk op orde zijn. De afzondering moet je jezelf steeds gunnen, en zo jezelf vernieuwen. Bondige en elementaire waarheden moeten het zijn, die, zodra ze in je opkomen, in staat zijn alle zorgen van je af te spoelen en je, bevrijd van je ergernis, weer terug te sturen naar je dagelijks leven. Trouwens, waar moet ie ie aan ergeren? Aan de slechtheid van de mensen? Denk er toch aan dat de redelijke wezens op de wereld zijn gekomen ter wille van elkaar; dat verdraagzaamheid een onderdeel is van rechtvaardigheid; dat ze kwaad doen zonder het te willen; bedenk hoevelen al, die elkaar gehaat, gewantrouwd, verafschuwd, bestreden hebben, nu in hun graf liggen en tot stof vergaan zijn, en zet die ergernis eindelijk eens van je af.'
(Marcus Aurelius (121-180), Romeins staatsman en filosoof)

vrijdag 27 november 2009

Waarom ben je jezelf niet geweest?

Rabbi Zoesja placht te zeggen:
'Niet daarom maak ik me zorgen, dat ze me in de komende wereld zullen vragen waarom ik niet geweest ben als Mozes, onze leraar, en dat ik dan geen antwoord weet.
Maar de angst en de verschrikking komen over me wanneer ik eraan denk dat ze me zullen vragen waarom ik niet geweest ben als Rabbi Zoesja, en dat ik dan niets zal weten te zeggen.'

vrijdag 20 november 2009

Sprokkels

'Ik zou mijn leven geven voor iemand die naar de waarheid zoekt, maar ik zou met alle plezier iemand vermoorden die denkt dat hij de waarheid gevonden heeft.'

Louis Buñuel

zaterdag 14 november 2009

citaten van Mani

Het Licht-Kruis,
dat het universum leven schenkt,
ik ken het en geloof erin.

Want mijn ziel is zijn evenbeeld.

En door het Licht
wordt alle leven gevoed.
Doch zij, die ziende blind zijn,
kunnen het niet begrijpen.

Ik heb Uw Goede Strijd gestreden, o Heer.

Mani

dinsdag 10 november 2009

Gebed

O gij, die de volmaaktheid zijt van liefde,
harmonie en schoonheid, heer van hemel en
aarde, open ons hart opdat wij uw stem
mogen horen die voortdurend van binnenuit
komt. Ontsluit ons uw Goddelijk Licht dat in
onze ziel is verborgen, opdat wij het leven
beter mogen kennen en begrijpen.

Allergenadigste en barmhartige God, schenk
ons uw grote goedheid, leer ons uw liefdevol
vergeven, hef ons op boven alle onderscheid
en verschil dat de mensen verdeelt, zend ons
de vrede van uw goddelijke geest en verenig
ons allen in uw volmaakte wezen. Amen

Hazrat Inayat Khan

Geroepen

Er zweeft een roep de wereld door,
bestemd voor ieder mens.
Zijn klank bereikt het luist'rend oor,
zijn draagkracht kent geen grens.

En wij die deze roep verstaan,
ontvangen nieuwe kracht bij 't gaan.
Op 't pad van duisternis tot Licht
is deze godenstem een gift.
Met vaste hand
naar 't wenkend vaderland.

Na schemering en duisternis
treedt' t Licht ons tegemoet.
De bron die in 't verborgen is,
stroomt dan in overvloed.

Het vuur des geestes is ontbrand,
het straalt en glanst naar allen kant.
Geroepen door het wereldhart,
rijst boven vijandschap en smart,
de daad als kracht,
tot heerlijkheid en macht.

vrijdag 6 november 2009

Sprokkels

'Stop met het zoeken naar God, de schepping en soortgelijke dingen.
Zoek Hem door bij jezelf te beginnen.
Ontdek wie diegene in je binnenste is, die zich alles toe eigent door te zeggen:
"Mijn God, mijn geest, mijn verstand, mijn ziel, mijn lichaam."
Onderzoek waar het verdriet, de vreugde, de liefde en de haat vandaan komen....
Als je deze dingen grondig onderzoekt, zul je Hem in jezelf vinden.'
Monoimus,
Gnostisch leraar

donderdag 10 september 2009

Blog-pauze

Beste bezoekers en volgers van dit blog:
Omdat ik binnenkort een behoorlijk zware heelkundige ingreep moet ondergaan zal dit blog een tijdje niet geupdate worden.
Ik hoop dat jullie toch af en toe blijven langskomen om even een gedicht of citaat te lezen uit het archief.
Zo'n korte leesmomenten zijn voedsel voor de ziel!

Met hartegroet van
Francine

zaterdag 5 september 2009

Golven en Zee

Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand,
toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken.
De ene riep: ‘Het is gedaan,
wij zullen hier te pletter slaan!’
De ander zei beslist: ‘Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee.

Hein Stufkens

Citaten

"Hoe meer en vaker ik erover nadenk,
met des te meer bewondering en eerbied
vervullen twee dingen mijn gemoed:
de sterrenhemel boven mij
en de zedelijke wet binnen in mij.
Ze zijn voor mij het bewijs dat er een God boven mij is
en een God binnen in mij. "

Em. Kant

donderdag 3 september 2009

Aan Gij voorbij

Voor U heb ik mijn keel graag schor gezongen
en hemelse muziek gecomponeerd,
want ooit had ik als elke Roomse jongen
geleerd dat God het gans heelal regeert.

Ouder en wijzer heb ik U verloren
als Schepper met een menselijk gezicht,
en mateloos kon ik mij toen gaan storen
aan alles wat men U heeft toegedicht.

Aan Gij voorbij heb ik U weer gevonden:
mysterie dat in heel de schepping klinkt,
dat niet aan leer of dogma is gebonden

maar uit zichzelve eeuwigdurend zingt,
en dat mij, daar ik deel ben van dit wonder,
tot in de dood met harmonie omringt.

Hein Stufkens

woensdag 2 september 2009

De lenige liefde

Middenin de vlakte van juli
kwam ik je tegen. Ik woon hier, zei je.

Ik keek naar de bloemen. Ja, dat zie ik,
zei ik, en waar leerde je de kunst
om niet lang te duren? Ook hier, zei je.

Je was lenig; en je woorden waren zo
doorschijnend, ik kon je er helemaal
door zien.

En daar lag ik al in het gras
en wat hield ik in mijn hand?
Een oortje, waarin ik het lange woord
'lieveling' uitgoot, zonder morsen.

Herman de Coninck

O, ik weet het niet

O, ik weet het niet,
maar besta, wees mooi.
zeg: kijk, een vogel
en leer me de vogel zien

zeg: het leven is een brood
om in te bijten en de appels zien rood
van plezier, en nog, en nog, zeg iets.

leer me huilen, en als ik huil
leer me zeggen: het is niets.

Herman de Coninck

Schaduw

Het leven is een zwervend schaduwbeeld,
Een arme speler, die op het toneel
zijn uurtje praalt en raast, en dan verdwijnt.
Het is een sprookje, door een gek verteld,
vol dolheid en rumoer, dat niets beduidt.


William Shakespeare - Macbeth

Hymne over de ziel - Mani

Wat moet ik doen, Licht, opdat ik waarlijk leven zou?

Geeft uw handen rust, en kleedt u in de reine waarheid
Geeft uw bewustzijn liefde, geeft uw verstand geloof,
geef uw gedachten volmaaktheid,
geeft uw besluit duurzaamheid,
en uw overwegingen wijsheid.

Geeft ruimte in u aan de duif met de witte vleugels,
zet geen slang naast haar.
Geef geen ruimte aan droefheid, noch toorn.
Onderwerp begeerte,
overwin zelfverhoging en aanmatiging,
laat niet af in uw Liefde tot God.

Met volmaaktheid wordt u volmaakt.
Met geduld zult u alles verdragen.
Met de Gnosis zult u alles begrijpen.
Houdt u aan de innerlijke wet.
Vervolmaakt uw daden.
Blijft onverbrekelijk trouw aan deze dingen, voor altijd.

En u zult leven, mijn ziel!

Bron: Pentagram juli/augustus 2009

vrijdag 28 augustus 2009

Moed houden

om moed te houden
moet je het Onzekere
in de arm sluiten
in de hoop dat het Zeker wordt

om moed te houden
moet je het Wantrouwen
laten dansen met Vertrouwen
in de hoop dat ze samen een paar vormen

om moed te houden
moet je geloven in de Fantasie
in jouw gedachten en spinsels
in de hoop dat Fantasie werkelijkheid wordt

Moed houden, wordt beloond door de Wil

zaterdag 22 augustus 2009

Gedachten van Frederik van Eeden

 • Met zichzelf kan een mensch schromelijk in de klem raken, als hij niet zeeker weet of hetgeen hij voor zijn eigen geweeten houdt misschien niet het geweeten van een ander is, dat hij maar onnadenkend napraat.
 • De gedachten van één enkelen wijze, tot dogma's versteend, hebben een groot volk vaak gedurende duizenden jaren, zoowel tot zijn nut als tot zijn schade, beheerscht.
 • Meestal gaan wij wij schrijver erg bewonderen als wij in hem bedoelingen meenen te vinden die met onze eigen geheime bedoelingen overeenkomen, ook al verbeelden wij het ons maar.
 • Ridderlijk, oprecht, zelfstandig-denkend, door dik en dun trouw te blijven aan eigen geweeten, en aan hetgeen men als goddelijke maning verstaat - dat is een opgaaf zóó zwaar, zóó geweldig en zóó gevaarlijk - dat niet één op veele duizenden in staat is, die taak vol te houden.

De Koninklijke Mens

De koninklijke mens volgt niemand, onderwerpt zich aan niemand, noemt geen mens, levend of dood, zijn heer en meester. Hij heeft zijn meester in de ziel. Hij is echter verheugd als hij een gelijkwaardige ontmoeten kan. Daar hij de menselijke zwakte in het begrijpen en uitdrukken kent, wil hij steeds leren, en onderwerpt gaarne zijn eigen gedachte aan de kritiek van een gelijkwaardige. Hem is geen moeite te veel om tot beter begrip van elkaar te komen. Hij wil niet meer schijnen dan hij is, hij wil niet groter schijnen of groter zijn dan anderen, hij wil niet meer macht hebben dan anderen, tenzij door de waarheid van zijn gedachten. Daarom wenst hij dat deze waarheid altijd weer op de proef gesteld en voltooid wordt en wie hem inlicht over een betere is zijn vriend.De koninklijke mens houdt van tegenspraak; want of zij versterkt zijn waarheid, of zij bevrijdt hem van een leugen.

vrijdag 21 augustus 2009

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 46

93
Maar weest voorzichtig als de wezels
slechts wie rijp is gaat voor de diepte open
slechts wie weet kan haar doorgronden.
Werpt nog geen parels voor de geslotenen
want op de mesthoop zouden zij
de parels gooien.
Zoekt de reinen
want voor de reinen
is alles rein.

94
Maar wie zoekt zal vinden
en wie klopt zal opengedaan worden
want de eenheid is van allen
en de eenheid is voor allen.

Maar kloppen zal men eerst
open voor het opene.

Er is een tijd....

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones, a time to gather stones together

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time of love, a time of hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace, a time to refrain from embracing

To everything
There is a season
And a time for every purpose, under heaven

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time to love, a time to hate
A time for peace, I swear its not too late

Boek Prediker/The Byrds

maandag 17 augustus 2009

Citaten van Frederik van Eeden

De samenstoot van werkelijk diep voelende, daadkrachtige en door innig begrijpen verenigde mensen zal genoeg zijn om overal de in grote massa opgestuwde kracht vrij te maken en het universele willen in daad te ver­anderen.
Maar deze mensen moeten een aantal zeldzame eigenschappen hebben, zoals die reeds aangeduid zijn.
Zij moeten vrijheid van geest hebben, geduld om te willen begrijpen, hun hartstochten kunnen beheersen, moed en oorspronkelijkheid bezitten. Zij moeten belangrijk zijn en daadkrachtig, initiatief tonen en van een gloeiende liefde vervuld zijn. Het dringen en gisten dat de gehele mensheid beweegt, moeten zij sterker in zich voelen dan anderen.
De drijvende kracht die van een hogere bron afkomstig is, moet zich in hen duidelijker dan in de doorsneemensen openbaren.

Frederik van Eeden.

zaterdag 8 augustus 2009

Ge-weten?

Ge moet uw geweten zacht maken en mild. Wat de mens in de regel een geweten noemt is het product van zijn opvoeding. Het kunstmatig geweten is met angst groot gebracht. O het pijnlijke geweten dat de mens nachtmerries kan bezorgen en dat niets te maken heeft met de zachte stem diep in uw gemoed. Er wordt gevoeligheid en stilheid van u gevraagd en niet het luide geweld van uw denken waarachter zich vaak zoveel bangheid en onrust verschuilt.

Barend van der Meer

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 45


91
Hemel en aarde doorzoekt gij
en stuit op muren ondoordringbaar
uw twee ogen beletten u te zien.
Opent uw derde oog en zoekt niet meer
alles is dáár en komt tot u
tijdloos uzelf
geheel en onbeschrijflijk.

92
Als gij uzelf zult kennen
zult gij uw diepte kennen.
Als gij uw diepte kent
zult gij uw afgrond kennen.
Maar geleidelijk zult gij dit kennen.
Zoekt en peilt dus
zonder af te laten.

Maar toch....

Ik weet wel dat wij nimmer
langs deze weg
elkaar nog passeren moeten.
Maar toch kom ik steeds weer langs hier
met de hoop dat wij
elkaar ontmoeten.

B. Decorte

Vriend

Vriend, bedenk waarover wij te zamen spraken.
Was het de moeite waard, de stilte te verbreken,
om elkaar van dergelijke nietigheden deelgenoot te
maken?

Zo kwetteren toch twee vogels met elkander,
terwijl de stroom, zonder zijn strenge loop te onderbreken,
zijn golven ruisend zeewaarts voert,
de ene na de ander.

Ontwaakt in u niet een gevoel van leegheid,
wanneer gij nagaat hoe op deze wijze, jaar na jaar,
niets dan gezwets uit u en uit de ander
voort zal komen,

terwijl inmiddels naar de schoot der Godheid,
naar oceanen van de Wijsheid, wateren zó klaar,
dat zij de sterren spiegelen, rusteloos en machtig
stromen?

Christian Morgenstern

zaterdag 1 augustus 2009

Sprokkels

Als ge de wijsbegeerte liefhebt, bereid u dan terstond er op voor uitgelachen te worden en dat velen u zullen bespotten en zeggen: "Opeens verschijnt hij als een wijsgeer in ons midden!" "Waar komt ons dat ernstige gezicht vandaan?" Maar gij, zet geen ernstig gezicht, maar aan dat, wat u het beste toeschijnt, houd u daaraan, alsof ge door God op dien post geplaatst waart. En bedenk dat, indien gij volhardt bij datzelfde, zij die u eerst uitlachten, u later zullen bewonderen, maar indien ge voor hen bezwijkt, gij een dubbele bespotting zult ondergaan.
EPICTETUS.

Door zichzelven op te wekken, door nadenken, door zelfbeheersing en tucht zal de wijze zichzelf een eiland scheppen, dat geen vloed overstromen kan.
Dwazen volgen de ijdelheid na, als mannen van slechte wijsheid. De wijze bezit het nadenken als zijn kostelijkst juweel.
DHAMMAPADA.

vrijdag 31 juli 2009

Citaten uit de dagboeken van Frederik van Eeden

Ik verlang naar donkere groene bosschen met eikenboomen aan wier bladeren heldere druppels hangen, ik verlang naar rustige stilte, afgebroken door 't fladderen van een vogel of het kraken van takken. Ik verlang naar rotsen, waartusschen het water doorsijpelt en waarlangs schuimende beek­jes afstroomen, ik verlang naar een stille, vochtige, dampige lucht, een dof-geurend woud, een met gele bladeren bedekten grond. Ik wilde er rond­dolen, luisterend en soezend, ik wilde er verademen en niet meer denken aan de bespottelijkheden en dwaasheden van die wilde hoop schepselen, waar­tusschen ik ook leef en die tezamen de wereld uitmaken.

13 September 1876 (16 jaar)
ets Frederik van Eeden

donderdag 30 juli 2009

Boekje open

Hoe ga ik open als een boek?
Ik wil mezelf eens lezen,
bladeren en kijken
hoeveel pagina's ik tel.
Of ik een sprookje ben
of meer een studieboek.
Zou ik mij kopen?
Lenen bij de bieb?
Alleen stiekem lezen
hoe ik afloop en zachtjes
terugzetten in de kast?

Ted van Lieshout,
uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen

Citaten uit de dagboeken van Frederik van Eeden

De mensch heeft een eigen, innerlijk ik in zijn diepste binnenste, iets dat al zijn doen en laten beheerscht en toch buiten die handelingen schijnt te staan. Die ikheid neemt alle mogelijke maskers aan, speelt alle rollen, maar komt helaas zoo zelden in zijn ware gedaante te voorschijn. Het is soms een lastig ding, dikwijls wil de mensch het wegcijferen, tot zwijgen brengen en dan blijft het toch soms zoo krachtig spreken.
De ziel kan ik het niet noemen, het geweten ... ja! dat is het eigenlijk wel. Het is dat wat bedoeld wordt als men zegt: Keer tot u zelven in.
Iedereen verbergt het, men tracht zich wijs te maken dat men zich voordoet zooals men werkelijk is - maar de ikheid weet wel beter. Men wil er niet naar luisteren, men bedriegt zichzelven met verbazend talent - maar ‘keer tot uzelven in’ en de waarheid die uw eigen ik u verkondigt, zal u soms doen ontroeren.

dinsdag 10 september 1878 (18 jaar)

zaterdag 25 juli 2009

Vraag

Vandaag is het geluk je deel
en morgen vallen klappen
oh er gebeurt zoveel, zoveel
waar wij geen barst van snappen

Soms voel ik me als een ouwe krant
het lukt niet, voor geen meter
soms is de hemel op mijn hand
en gaat het stukken beter

Toon Hermans

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 44

89
Buiten is er om binnen
lichaam is er om leegte
het niets doet het iets verschijnen
in duisternis schijnt het licht

Eénzelfde ding zijn zij,
ongrond beschermt ze beide.

90
Mijn juk, het kent geen zonde,
geen straf en geen beschuldiging.
Slechts een vergissing wil het u verkonden
en van het juiste licht vermenigvuldiging.

vrijdag 24 juli 2009

Citaten

De menschen zeggen: Waarom is er niet altoos en overal een Messias? Waarom komen niet steeds de Godsgezanten tevoorschijn om de diepere kennis van het Koninkrijk der Hemelen te onderwijzen? Waarom is de wereld verlaten door hen, die deze wijsheid bezitten?
Het antwoord is, dat altoos en overal de Goddelijke Wijsheid gereed staat, zich uit te storten, de Goddelijke Leeraar wacht en wacht met onvermoeid geduld, om iemand te vinden, bereid onderricht te ontvangen; en zoodra een mensenhart zich ontsluit zeggende: 0 Heer onderwijs mij! dan daalt het onderricht neder in een stroom van goddelijke kracht, en over­stroomt het hart.
En indien gijlieden die leer niet ontvangt, dan komt dat, omdat uwe harten gesloten zijn met den sleutel des gouds, met den sleutel van eerzucht, met den sleutel van wereldse macht en met den sleutel der begeerte naar de genietingen van deze wereld.
Zoolang deze sleutels uwe harten gesloten houden, zoolang kunnen de Meesters van wijsheid niet binnenkomen; doch ontsluit het hart en werpt weg de sleutels, en ge zult u zelven overstroomd vinden door eene wijsheid, die steeds wachtende was om binnen te komen.

Bron: Theosophia – januari 1905