zaterdag 25 december 2010

Sprokkels

Ik bin erchtinkend oangeande minsken, dy’t grut wurden binne yn in tonne en noait oars dien hawwe as troch in gatsje sjen.
Douwe Kootstra

Ik wantrouw mensen die groot zijn geworden in een ton, en nooit iets anders hebben gedaan dan door een gaatje kijken.

maandag 13 december 2010

Sprokkels

"Bijgelovigheid is het nietszeggende gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden van de menselijke ziel."
Louis Couperus Nederlands schrijver 1863-1923

"Als je jouw geluk laat afhangen van anderen, dan hebben zij wel een heel zware taak te vervullen."
Anoniem

"Hij die veel over anderen weet kan geleerd zijn. Maar hij die zichzelf begrijpt is intelligenter. Hij die meester is over anderen kan machtig zijn. Maar hij die zichzelf meester is, is nog machtiger."
Lao-Tse Chinees filosoof +/- 600 v.C.

"Ik weet niet wat de wereld van mij denkt. Maar mijzelf lijk ik een knaap, die aan het strand speelt, en zich verheugt over een gladde kei of een bijzonder mooie schelp die hij af en toe vindt, terwijl de grote oceaan der waarheid onverkend vóór hem ligt."
Isaac Newton Engels wis- en natuurkundige 1643-1727

dinsdag 7 december 2010

Het derde land

Zingend en zonder herinnering
Ging ik uit het eerste land
vandaan
Zingend en zonder herinnering
Ben ik het tweede land ingegaan

O God,
ik wist niet waarheen ik ging
Toen ik dit land ben ingegaan

O God,
ik wist niet waarheen ik ging
Maar laat mij uit dit land vandaan
O laat mij zonder herinnering
En zingend het derde land ingaan

Martinus Nijhoff

Sometimes.....Sometimes I feel like a motherless child
Long way from my home
Motherless children have a hard time
Motherless children have such a really hard time
A long way from home

‘Sometimes I Feel Like A Motherless Child’ – Van Morisson

EEN KLEIN THOMASEVANGELIE - 52

104
In de kamer van het huwelijk
op het onuitsprekelijke bed van eenheid
als niets meer daar is dan wat is
hoe zou ik nog bidden en vasten!

Maar werd ik in tweeën geworpen
weer verscheurd in de buitenste duisternis
dan kon ik vasten en bidden.

105
Wie zijn ongrondelijke Vader en Moeder kent
nooit is hij de zoon van een hoer
al was een hoer ook zijn moeder.

vrijdag 26 november 2010

Wie ik was...

Als ik ooit verleden ben
en iemand vragen zal
wie ik was en wat ik deed,
hoop ik dat men zeggen zal:
hij was een mens
die zijn doel zocht,
wie hij was - daar en toen,
op dat moment.

Hij zocht een melodie
en vond wat noten.
Hij zocht naar een verhaal,
speelde met een handvol woorden.
Soms werd het aarde-donker,
dan weer helder-licht.
Toch ging hij verder
omdat hij wist ooit thuis te komen
waar alles nieuw is en in evenwicht.

Zo poogde hij de weg te vinden,
een stap in d’ eeuwigheid
naar ‘t alomvattend weten
En in zijn dromen vond hij
voleinding en begin.

Rob Embrecht

Levensschip

Soms zeilt een schip oostwaarts,
het and're naar west,
met denzelfden wind, die ze drijft;
't Is de stand van het zeil,
die gevaar brengt of heil,
niet de wind, die haar banen beschrijft.

Als de winden op zee zijn de kansen van 't Lot
voor ons levensschip hier benêen;
't Is de houding der ziel,
die doet keeren de kiel,
niet de kalmte of ruwheid der zeeën.


Ella Wheeler Wilcox

zaterdag 30 oktober 2010

wegens omstandigheden....

Beste blogvolgers en bezoekers van mijn blog,


Door privé-omstandigheden* is het hier de voorbije weken nogal stil geweest en dat blijft ook nog wel een tijdje zo. Ik hoop dat jullie intussen toch af en toe blijven langskomen om te proeven van alle mooie dingen die er al staan.
Ik hoop jullie snel weer van dienst te kunnen zijn door het posten van citaten en teksten en gedichten die ik de moeite waard vind om met jullie te delen.


*brand bij mijn buren... waarvan mijn woning ook even een stukje meegekregen heeft.
Herstelwerken zijn in volle gang.

dinsdag 19 oktober 2010

Frederik van Eeden - citaten

Hoe kan de mensch geheel eerlijk zijn, die maar een klein deel van zichzelf verlicht ziet door zijn besef?
De huichelaar kan zich verbeelden geheel oprecht te spreken. Zijn handelingen strijden met zijn woorden, omdat ze ontstaan in zijn diepere natuur, waarvan hij zelf niets weet.
Daarom is ons de mensch, die ronduit voor zijn zwakten uitkomt, sympathieker, en minder gevaarlijk dan de schijnheilige, die idealen vasthoudt waaraan hij niet kan beantwoorden.

Frederik van Eeden – Bij ’t Licht der Oorlogsvlam (1915)

Frederik van Eeden - citaten

De wijze, zoekend zijn Hoogste Zelf, wil ook het kleine, tijdelijke Zelf verliezen om juist daardoor het gemeenschappelijke Zelf te vinden.
Hij weet, dat de Lichtkring maar een klein deel van zijn Weezen beschijnt, - en dat het niet-belichte deel hem toch drijft, door hartstochten, neigingen en driften, soms tegen zijn redelijk denken in.
Hij zoekt daarom naar de harmonie tusschen zijn weeten, zijn Reede, en die onbesefte neigingen en driften. Daarbij steeds vertrouwend en gelovend dat een hooger Bewustzijn, wijzer dan hij zelf, zijn gangen stuwt en meer en meer zijn Weezen in zich opneemt.

Frederik van Eeden – Bij ’t Licht der Oorlogsvlam (1915)

maandag 11 oktober 2010

De kinderen

Voor Anne de Vries

Zij komen uit een rijk voorbij dit leven
en gaan langs wegen waar geen mens van weet
een verre onbekende einder tegen,
de zoom strijkt langs ons van hun wapprend kleed.

Hoe houden zij zo licht en bijna blij geheven
de beker van 't oneindig bittre leed?
hoe ligt voor elk een argeloze zegen
in 't tere hunkren van hun hart gereed?

Maar Die zegt: ‘Laat de kindren tot mij komen!’
spreekt daarmee over ons een streng gericht,
want wij staan tussen hen en hunne dromen
vaak als een muur van angsten opgericht.

Roel Houwink

woensdag 6 oktober 2010

Verzen - Jan van Nijlen


I
De boodschap
Avond aan avond roept een onbekende
vogel die zingt mij naar het open raam.
Waarheen ik ook mijn zoekende oogen wende,
ik zie hem nooit, ik ken niet eens zijn naam.

Is er misschien nog een geluk te grijpen
in de belofte van die late stem?
Een vogel roept en, zonder te begrijpen,
ben ik in droom den ganschen nacht bij hem.

II
Wanneer?
Wanneer zal ik, in 't warme gras gezeten,
en in den gloed van een laat middaguur,
Bevrijd van alles wat ik wou vergeten,
genezen van de drift naar avontuur,

Den vrede vinden van dat eenig uur
waarop de geest, verwonnen en bezeten,
Niet langer strijd voert tegen de natuur
maar 't lichaam wegzendt naar den boord der Lethe?

zondag 3 oktober 2010

EEN KLEIN THOMASEVANGELIE - 51

102
Steeds is in ons de wereldling
steeds heerst in ons de duistere aarde:
het ik, de zelfzucht en de nijd.
De rechter, in hun greep, is rechtloos,
eeuwigheid, in hun macht, wordt tijd.

103
De ik-zucht is overal
krioelend in ons.
Dieper moeten wij dalen
tot in de seizoenen van de Moeder
tot in de naaktheid van de Vader
en drinken de melk van de oorsprong
de kracht die ons toekomt.
Dan kunnen
de zeven poorten wij openlaten
dan is
besmetting machteloos.

Luisteren


Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik het voel
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden
waarom voor sommige mensen bidden werkt;
omdat God niets terugzegt
en hij geen adviezen geeft,
of probeert de dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen en vertrouwt erop
dat je er zelf wel uitkomt.

Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Uit: 'Loving each other' van Leo Buscaglia

Voleinding en begin


Als ik ooit verleden ben
en iemand vragen zal
wie ik was en wat ik deed,
hoop ik dat men zeggen zal:
hij was een mens
die zijn doel zocht,
wie hij was - daar en toen,
op dat moment.

Hij zocht een melodie
en vond wat noten.
Hij zocht naar een verhaal,
speelde met een handvol woorden.
Soms werd het aarde-donker,
dan weer helder-licht.
Toch ging hij verder
omdat hij wist ooit thuis te komen
waar alles nieuw is en in evenwicht.

Zo poogde hij de weg te vinden,
een stap in d’ eeuwigheid
naar ‘t alomvattend weten
En in zijn dromen vond hij
voleinding en begin.

Rob Embrecht

woensdag 29 september 2010

Definities uit de oude doos

Mensch
De mensch is een leeuw in de ezelshuid;
een dwerg, die met moeite op de aarde voortschrompelt;
een reuzencolossus, op den bol der vergankelijkheid en het voetstuk der oneindigheid staande;
een straal des eeuwigen lichts, gevangen in de camera obscura der zinnelijkheid;
een kind der onsterfelijkheid, gewikkeld in de windsels der magteloosheid;
een edelgesteente uit de kroon van de wijsheid Gods, en gevat in het klatergoud van aardsche dwaasheid;
een levend vraagteeken,
eene eindelooze gedachtestreep,
eene verpersoonlijkte tegenspraak,
een raadsel, waarvan de dood-alleen de oplossing geven kan.

Definities uit de oude doos

Vee
Dit woordjen heeft, hier te lande, eene dubbele betekenis, want het duidt tevens het grootste goed en het grootste kwaad in ons Land aan, al na dat men er eene verzameling van redenlooze wezens met vier of redenlijke met twee beenen door verstaat.
Alle viervoetig vee is in allen deelen nuttig, en zelfs doet het wilde viervoetige vee ons over het geheel meer voordeel dan nadeel, daar het ons ten minsten nog dekking in de koude bezorgt; maar het tweevoetige redenlijke vee is nergens nut toe.....

Uit een zeer oude 'van Dale'....

woensdag 22 september 2010

Kabir zegt

De maan schijnt in mijn lijf, maar mijn blinde ogen kunnen haar niet zien.
De maan is in mij en ook de zon is in mij.
De nooit geslagen trom der Eeuwigheid wordt in mij geroerd, maar mijn dove oren kunnen het niet horen.

Zolang als de mens schreeuwt om het ik en het mijn, zo lang zijn zijn daden als niets.
Als alle liefde voor het ik en het mijn dood is, dan wordt het werk des Heeren gedaan.

Want werk heeft geen ander doel dan het winnen van kennis.
Als die er is, dan wordt het werk weggedaan.
De bloem bloeit voor de vrucht.
Als die er is welkt de bloem.
De muskus is in het hert, maar het zoekt er niet naar in zich, het dwaalt om en zoekt gras.

Kabir zegt

O, vriend, hoop op Hem, terwijl gij leeft, weet terwijl gij leeft, versta terwijl gij leeft, want in het leven schuilt de verlossing.

Als uw kluisters niet gebroken worden tijdens uw leven, welke hoop blijft er over op bevrijding in de dood?

Het is maar een ijdele droom dat de ziel met Hem vereenigd zal worden, alleen omdat zij het lichaam verlaten heeft.

Als hij nu gevonden wordt zal Hij ook dan gevonden worden.
Zo niet, dan gaan wij slechts wonen in de stad des doods.
Als gij nu de vereniging hebt, dan zult ge hem in het Hiernamaals hebben.

Baad u in de Waarheid, ken de ware Leermeester, geloof in de ware Naam.
Kabir zegt: Het is de zoekende geest die helpt. Ik ben de slaaf van deze zoekende geest.

De ziel betracht de nabijheid Gods.

Ik meende ook, de Godheid woonde verre,
in eenen troon, hoog boven maan en sterren
en hefte menigmaal mijn oog
met diep verzuchten naar omhoog.

Maar toen Gij U beliefde te openbaren,
toen zag ik niets van boven nedervaren;
Maar in de grond van mijn gemoed
daar werd het liefelijk en zoet.


Daar kwaamt Gij uit der diepte opwaarts dringen
en als een bron mijn dorstig hart bespringen,
zodat ik U, o God, bevond
te zijn de grond van mijnen grond.


Dies ben ik blij dat gij, mijn hoogst beminde,
mij nader zijt dan al mijn naaste vrienden.
Was nu alle ongelijkheid voort
en 't herte rein, zoals het hoort,
geen hoogte, noch geen diepte zou ons scheiden,
ik smolt in God, mijn lief; wij werden beide
één geest, één hemels vlees en bloed,
de wezentheid van Gods gemoed,
dat moest geschien. Och, help getrouwe, Heere,
dat wij ons dans in Uwen wille keren.

Joannes Luiken

vrijdag 17 september 2010

Dagtekst

Dagtekst van vrijdag 17 september 2010.

"Welk begrip, welke kennis van het leven kunnen we verwerven als we niet vrij zijn, innerlijk vrij? Juist de afwezigheid van innerlijke vrijheid belet de mensen dat zij de wezenlijke waarheden ontdekken, die ze nodig hebben om aan het leven een bepaalde richting te geven.

Hoeveel mannen en vrouwen beschouwen de vrijheid als het hoogste goed en vechten met elkaar om haar te veroveren! Ja, maar de vrijheid die zij zoeken is niet degene die hun deze levende kennis geeft die hen zal ondersteunen en redden. Integendeel, ze zijn betrokken in activiteiten die hen ketenen en blind maken.

Zij lijken op een man die, overweldigd door zorgen en verdriet, door een schitterende omgeving of tuin trekt zonder er iets van te zien. Alle verrukkingen van de hemel en van de aarde omgeven hen, zijn in hen… maar om die te zien en te begrijpen moeten ze vrij zijn, innerlijk vrij. "


Omraam Mikhaël Aïvanhov

dinsdag 14 september 2010

Raimon Panikkar

Raimon Panikkar, Spaans priester en bekende pleitbezorger van de interreligieuze dialoog, is op donderdag 26 augustus overleden. Panikkar werd in november 1918 in de Spaanse stad Barcelona geboren als zoon van een Indische vader en een Catalaanse moeder. Hij werd in 1946 tot priester gewijd en behaalde doctoraten in scheikunde, filosofie en theologie. In 1953 verhuisde hij naar India om er te doceren, maar ook om er de plaatselijke cultuur en filosofie te bestuderen. Ter plaatse werd hij een fel voorvechter van een betere verstandhouding tussen christenen en hindoes.

Ontmoeten

'Voorwaarde voor de ontmoeting met anders-gelovigen is voor mij de ontwapening. Daarmee bedoel ik dat we de ander niet moeten tegemoet treden bewapend met al onze culturele en godsdienstige vooroordelen en met de gedachte dat wij de enige zijn aan wie God zich kenbaar heeft gemaakt.
Ik ben niet het enige venster op de wereld. We kijken allemaal door verschillende vensters en zien een ander stuk van de ene ondeelbare werkelijkheid van het ene mysterie.
Ik moet de dialoog aangaan vanuit de wens iets van de ander te leren in plaats vanuit het verlangen hem te bekeren tot mijn visie'.Raimon Panikkar - RK-priester én hindoe.

maandag 13 september 2010

Gebed tot Franciscus

'Voor het laatst deed jij
je blinde ogen dicht en

zingend zocht je ziel
het hoge licht.

Leeuweriken vlogen
lang nadat de avond viel

en droegen met hun lied jouw ziel
over de drempel van de tijd.

Zo werd je wijd en zijn -
een bron als broeder zon

en zuster maan, O, raak mij
met jouw liefde aan

en laat mij zingend
in jouw voetspoor gaan..'


Hein Stufkens

Franciscus van Assisi

'Gelukkig wie vredelievend zijn,
want zijn zullen kinderen van God genoemd worden.
Een dienaar van God kan niet weten
hoeveel geduld en nederigheid hij in zich heeft,
zolang aan zijn wensen voldaan wordt.
Maar als het ogenblik komt
dat wie aan zijn wensen moesten voldoen,
hem het tegendeel aandoen,
zoveel geduld en nederigheid als hij dan heeft,
zoveel heeft hij en meer niet.'

dinsdag 7 september 2010

Schoonheid die blijft

De schoonheid van het hart
is de schoonheid die blijft.
Haar lippen geven het levenswater te drinken.
Waarlijk, waar het om gaat
is dat het water, de laver en de gelaafde één worden
Dat drietal wordt één wanneer je talisman verbrijzeld wordt.
Je leert die eenheid niet kennen door te redeneren.Roemi, Daglicht
Uitg. Synthese, Den Haag, 2003

woensdag 1 september 2010

Zoek....

Zoek mijn broeder, zonder je te laten
ontmoedigen. De taak is zwaar, ik
weet het, maar overwinnen zonder
gevaar is triomferen zonder glorie.


Fulcanelli ( Alchemist )

dinsdag 31 augustus 2010

Wat als ....

Wat als je sliep?
En wat als, in je slaap, je droomde.
En wat als je, in je droom, in de hemel was
en daar een prachtige, mysterieuze bloem plukte?

En wat als, toen je wakker werd, je die bloem in je hand had?

Ah, wat dan?

Samuel Taylor Coleridge

Waken is alles!

De eerste stap naar dat doel is zo eenvoudig
dat ieder kind hem kan zetten.
Alleen hij wiens geest ontwricht is,
is vergeten hoe men moet lopen.

Hij blijft als een verlamde op beide benen staan
omdat hij geen afstand wil doen van de krukken
die hij heeft geerfd van zijn voorgangers.

Gustav Meyrink

zaterdag 28 augustus 2010

Alles heeft zijn tijd

Alles heeft zijn tijd
[1] Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
[2] Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.
[3] Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
[4] Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
[5] Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
[6] Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
[7] Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
[8] Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

[9] Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt?
[10] Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd.
[11] God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

Prediker 3:1-11 Willibrordvertaling

Alles is ijdel

Alles is ijdel 4 Geslachten gaan en geslachten komen, en de aarde blijft almaar bestaan. 5 De zon komt op en de zon gaat onder en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. 6 De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en draait en waait en telkens keert hij op zijn draaien terug. 7 Alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. 8 Het wordt een vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel maar ziet niets, hij luistert zonder iets te verstaan. 9 Wat geweest is zal weer zijn. Wat gebeurd is zal weer gebeuren: nieuw is er niets onder de zon. 10 Er is wel eens iets waarvan men zegt: 'kijk, dit is iets nieuws!' Maar dat is niet zo: In vroeger tijden was het er ook al. 11 Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht, evenmin als aan die van later zal worden gedacht door degenen die na hen komen

Prediker 1:4-11 - Willibrordvertaling

Andere wereld

In een wereld werd ik verlost uit een (andere) wereld
en in een beeld uit een hemels beeld
en uit de boeien van de vergetelheid die tijdelijk zijn.

Vanaf nu zal ik zwijgend de rust ontvangen,
bevrijd van tijd, seizoen en eon.

Evangelie naar Maria Magdalena 17
(oorspronkelijke codexpagina)

maandag 23 augustus 2010

PASSAGE

Voor mij alleen de weg. Voor mij alleen.
Zoals een albatros alleen moet gaan.
Zoals mijn onbevreesde zuster maan
die zelf de nacht verlicht die zij doorstaat.

Geen huis meer achter mij,
geen huis meer voor.
Alleen de woorden die ik in mij hoor,
alsof een medestem mij kent en leidt.


Ik kan niet anders dan in luister gaan.
Als had ik vleugels, deed ik sterren aan.
Met u alleen de weg, met u alleen.Maria de Groot

sprokkels

'De wind, die eigenlijk alleen zo nu en dan maar eens komt neergestreken, voortdurend komende van en onderweg naar elders, maar nooit constant op één plaats bezig, draagt vlaagsgewijs nu eens verkwikkende, dan weer onverkwikkende geuren aan, en soms een wolk vlinders of libellen, maar ook wel soms een zwerm zwarte vogels, - en is hij weer voorbij, dan blijft nog geruime tijd alles in de tuin, wat maar bewegen kan en door hem is aangeraakt, in beweging.'


Deze mysterieuze volzin vind ik terug in een aantekenboekje van meer dan tien jaar geleden. Ik heb hem nooit in enige tekst, kunnen gebruiken, maar na al die jaren zet ik hem hier maar neer. Ik weet nu dal deze zin een metafoor is: hij zou in een rouwadvertentie of in een doodsbrief kunnen staan.
'De wind', dat is: iemands leven.
'Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt'.

uit: Bezonken rood - Jeroen Brouwers

zondag 15 augustus 2010

REQUIEM

Liefste, als ik dood zal zijn,
Zing dan geen treurlied voor mij;
Plant geen rozen aan mijn hoofd,
noch lommerijke cypressen:
laat het groene gras groeien,
nat van regenbui of dauw;
en herinner als je wilt
en als je niet wilt, vergeet.

Ik zal geen schaduwen zien,
en ook geen regen voelen;
Ik zal het lied niet horen
van de droeve nachtegaal:
dromen in de schemering,
die niet gloorde of verdween,
Laat mij blij herinneren
en laat mij blij vergeten.

Christina Rossetti

REQUIEM

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me:
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.


I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain;
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.


From Goblin Market and other poems (1862)

Melancolia

Toen ik door het maanlicht liep
En de paden meed,
Bang, dat ik den tuin, die sliep,
Wakkerschrikken deed

Door het ritselend gerucht
Van mijn kleed en voet -
De oude boomen! die een zucht
Wakkerschrikken doet.

Toen ik naar den vijver ging
Door het korte gras,
Naar den boom die overhing
In den vijverplas,

Waar het water inkt geleek,
En zo roerloos sliep,
Of het oog in ‘t duister keek
Van een peilloos diep,

Waar het windgefluister klonk
Door het popelblad…
Weet gij, wie op d’ elzentronk
Mij te wachten zat?

Vleermuisvleugelige vrouw,
Die mij eeuwig jong,
‘t Eeuwig oude lied van rouw
Vaak te voren zong,

Tot ik in den maneschijn
Zacht heb meegeschreid
Met het eeuwenoud refrein:
"Alles ijdelheid."

Hebt ge hier op mij gewacht,
Denkend, dat ik sliep?
Hebt gij zóó aan mij gedacht,
Dat uw geest mij riep,

Dat ik staan kwam aan het raam
En onrustig werd
Door het roepen van mijn naam
Uit de lichte vert’?….

Toen ik u hier wachten vond
En met stillen schrik
In den peilloos diepen grond
Staarde van uw blik,

Toen ik zwijgend binnentrad
En in zwarte schauw
Uwer vleuglen nederzat,
Zwartgewiekte vrouw,

Heb ik, met uw hoofd gevleid,
Liefste aan mijn hart,
Zachtkens met u meê geschreid
Om der dingen ijdelheid

Om onze oude smart.

Jacqueline E. van der Waals (1868-1922)

Ik had u niet gevraagd

Ik had u niet gevraagd: gij zijt gekomen…
Veel bloemen bloeiden in mijn stillen tuin;
de zoele Meiwind wiegde kruin tot kruin
vol teere bloesems, frisch als lentedroomen.

Ik had u niet gevraagd: gij zijt gekomen,
Muze der smarten, in mijn stillen tuin;
daar bogen levenloos nu twijg en kruin,
en bloem en blad verschroeide op plant en boomen.

O geef mij weer mijn slanke en eedle jeugd,
mijn argelooze liefde en heldre vreugd,
nauw door een waas van weemoed overtogen.

‘k Voel niets meer dan dien eeuwgen wanhoopsdrang,
maar, door uw felste woede en haat bewogen,
zal ik u vloeken tot mijn laatsten zang.


Prosper van Langendonck (1862-1920)

vrijdag 13 augustus 2010

Vrees niet

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt;
Hier is Mijn hand - wees maar niet bang te vallen:
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort.

Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen
zodat het water tot de lippen komt;
Want met één wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.

Wees niet bevreesd, wanneer uw krachten mind'ren:
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb véél werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind'ren.
En àlles kunt ge, als ge Mij verwacht.

Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen.
Denk aan de leliën, de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God, Die leeft en Die u leven doet!

Nel Benschop

donderdag 12 augustus 2010

Vlinders van God

Mijn woorden zullen nooit op vleugels drijven
waarmee een adelaar opstijgt, hoog boven 't land;
Ze zullen wel veel dichter bij de aarde blijven,
wat fladderen misschien, vlak bij uw hand;
als ze dan maar wat troost, wat sterkte geven,
zodat u weer de kleine vreugde ziet
die God verborgen heeft in ieder leven,
al zien we dat, door eigen schuld, vaak niet.
Al denkt u: Zonder vreugde is mijn lot ­
ze zijn er toch: de vlindertjes van God.


Zó hoop ik, dat mijn woorden zullen wezen:
met iets van blijdschap, iets van licht erin,
zodat ze duidelijk voor ieder zijn te lezen,
en ieder weten zal: mijn leven heeft een zin.
Wat er dan in de toekomst mag gebeuren,
al wordt het avond, al verdwijnt het licht,
bedenk, dat in het donker bloemen sterker geuren,
Gods vlinder vouwt zijn vleugels even dicht.
Maar 't wordt weer morgen: God heeft het beloofd!
En kijk: Zijn vlinders fladderen vlak om uw hoofd!


Nel Benschop

zaterdag 7 augustus 2010

GEBED VAN DE TREINMACHINIST

Alweer een mens onder mijn trein
alweer zo’n wanhoopsdaad.
Ik remde, Heer, uit alle macht,
maar toch weer iets te-laat,

Ik zag hem in de schemer staan
en ja, daar sprong hij hoor.
Zo kwam een einde aan zijn rit,
maar ik., ik moest weer door.

O God, ik smeek U, sta mij bij.
Het werk maakt mij kapot.
Moet ik steeds leven met de dood,
is dat, is dàt mijn lot?

Ik voer slechts mensen aan en af
naar waar zij willen zijn.
Houdt Gij hen dan van ‘t dode-spoor
en héél vèr van de lijn.

Uit “Over en tot Leven’
van L. Ouwersloot—Berg

donderdag 15 juli 2010

Vakantie

Vanaf morgen tot en met 24 juli ben ik op vakantie in Vlaanderen en dus even niet on-line.
Eventuele reacties op blogberichten zullen tot daarna in de wachtrij staan.

Voor alle lezers van mijn blog: een fijne zomer-vakantie-tijd.

Met hartegroet
Fran

Voor wie ik liefheb

mijn moeder is mijn naam vergeten
mijn kind weet nog niet hoe ik heet
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam

voor wie ik liefheb, wil ik heten

neeltje maria min

zondag 11 juli 2010

Van Jordaan tot Golgotha

Een aangrijpende initiële ervaring, die ons door de gunst van het lot ten deel valt, betekent als zodanig nog niet het begin van de innerlijke weg. Deze betreden wij eerst dan werkelijk, wanneer wij bewust en uit eigen vrije wil de eerste schrede doen.
Het kan gemakkelijk tot noodlottige illusies leiden wanneer wij geloven dat grote, aangrijpende ervaringen ons ontslaan van de moeite om zelf bewust de stap op de innerlijke weg te zetten en aan ons zelf te werken.
Dergelijke ervaringen betekenen voor ons een verplichting. Het zijn vragen van de Godheid, waarop wij moeten antwoorden door eigen, innerlijke activiteit en offervaardigheid.


Emil Bock – Van de Jordaan tot Golgotha

Van Jordaan tot Golgotha

In tijden waarin de interesses van de mensen door de overweldigende kracht van het lot gericht worden op de wereld buiten hen, moet de sfeer van het innerlijke leven eerst recht bewust en standvastig worden behoed en onderhouden.
En wel daarom, omdat de zekerheid waarmee wij in het leven staan en de wederwaardigheden van ons lot tegemoet treden, niet kan worden verkregen uit datgene wat wij in deze buitenwereld ervaren en van haar ontvangen.
Deze zekerheid kan alleen uit ons innerlijk voortkomen.
Wie zeker is van een innerlijke weg en hem met vaste tred bewandelt, wordt niet van zijn stuk gebracht wanneer uiterlijke lotsomstandigheden plotseling een onverwachte wending nemen, wanneer harde noodzaak ons dwingt dierbare levensgewoonten op te geven en ons te schikken in geheel nieuwe, vreemde levenssituaties.


Emil Bock – Van de Jordaan tot Golgotha

maandag 5 juli 2010

Ashtavakra Gita - 03 - Vrijheid

Ashtavakra sprak:

1
Jou is duidelijk dat het Zelf
in oorsprong Een is, onverwoestbaar.
Nu jou die wijsheid is geschonken,
vanwaar nog streven naar rijkdom?

2
Verwarring rond jouw Zelfaard
schept illusoire visie,
binding dus met voorwerp;
zoals onklaarheid omtrent paarlemoer
waandrang schept naar zilver.

3
Wat zou je in ellende dolen
als je weet:
ikzelf ben Dat
waarin als golven in de oceaan
hele universa verschijnen en verdwijnen
?

Rainer Maria Rilke

Königslied

Darfst du das Leben mit Würde ertragen,
nur die Kleinlichen macht es klein;
Bettler können dir Bruder sagen,
und du kannst doch ein König sein.
Uit: Traumgekrönt, 1896


Vrij vertaald: Koningslied

Durf het leven waardig te dragen,
alleen kleingeestigen maken het klein;
bedelaars kunnen je broeder noemen,
en toch kun jij een koning zijn.

vrijdag 25 juni 2010

Gustav Meyrink - Citaten

Zoals een mens de betekenis van een boek niet kan begrijpen
als hij het slechts in de hand houdt of alleen
de bladzijden omslaat zonder ze te lezen,
zo brengt hem het verloop van zijn levenslot
geen winst als hij de betekenis ervan niet begrijpt;
de gebeurtenissen volgen elkaar op
als de bladeren van een boek die de dood omslaat;
hij weet het:
ze verschijnen en gaan voorbij en met het laatste is het boek uit.

Gedachten van Frederik van Eeden

13 Sept 1875.

Ik verlang naar donkere groene bosschen met eikenboomen aan wier bladeren heldere druppels hangen, ik verlang naar rustige stilte, afgebroken door 't fladderen van een vogel of het kraken van takken. Ik verlang naar rotsen, waartusschen het water doorsijpelt en waarlangs schuimende beekjes afstroomen, ik verlang naar een stille, vochtige dampige lucht, een dof-geurend woud, een met gele bladeren bedekte grond. Ik wilde er ronddolen, luisterend en soezend, ik wilde er verademen en niet meer denken aan de bespottelijkhedenen dwaasheden van die wilde hoop schepselen, waartusschen ik ook leef en die tezamen de wereld uitmaken.

Ashtavakra Gita - 01 - Bewustzijn

18
Weet,
al wat vorm heeft is onwerkelijk,
slechts het Vormloze is duurzaam.
Dit weten ontkracht nieuwe wording.

19
In en om weerspiegeling
bevindt zich steeds de spiegel.
Zo ook in en om het lichaam
huist steeds de hoogste Heer.

20
Zoals de meest verfijnde wasem
in en om de kruik dringt,
zo herbergt elk verschijnsel
het aldoordringend Wezen.

woensdag 23 juni 2010

A la claire fontaine


A la claire fontaine
M'en allant promener;
J'ai trouvé l'eau si belle
Que je m'y suis baigné.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.


Sous les feuilles d'un chêne
Je me suis fait sécher;
Sur la plus haute branche
Le rossignol chantait.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.


Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le coeur gai;
Tu as la coeur à rire,
Moi je l'ai à pleurer.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.

J'ai perdu mon amie
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai.

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.


Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
et que ma douce amie
fut encore à m'aimer

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai.

zaterdag 19 juni 2010

Overpeinzingen

Blijf er ieder moment van de dag op bedacht om datgene wat gij onder handen hebt weloverwogen en rechtvaardig te verrichten, met nauwgezette, oprechte ernst en vol bereidheid, en laat u niet door uw verbeeldingen meesleuren.
Dit zult ge doen, wanneer ge iedere handeling uitvoert alsof het de laatste van uw leven is, vrij van alle ondoordachtheid, alle felle afkeer van wat de rede ons voorhoudt, vrij van huichelarij en eigenliefde en onvrede met al wat u toebedeeld is.
Ge ziet hoe weinig er voor nodig is om een voorspoedig en godvruchtig leven te leiden. De Goden vragen de mens niet meer dan deze dingen in acht te nemen.

Overpeinzingen
Marcus Aurelius Antonius