zaterdag 31 januari 2009

Wát is waarheid?

Ziet dit kristal: hoe het ene licht zich in
twaalf vlakken openbaart, ja in vier­maal
twaalf, en ieder vlak weerkaatst één straal licht,
en de een beschouwt één vlak
en een ander een ander vlak,
maar het is toch het éne kristal
en het éne licht dat in alle schijnt.

Het Evangelie van de Heilige Twaalven

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 38

78
Waarom zoeken de wereld door
om een lelie te zien in het veld
of Salomo in al zijn glorie?
Samenstellingen die weldra
vergaan.
Duurzaam slechts is het Rijk,
en het leeft in u allen,
in een koning of een bloem,
hier en nu.

vrijdag 30 januari 2009

Gedachten

Gedachten zijn als vogels, die zingend de hemel tegemoet vliegen. Als men hen vleugellam maakt, worden zij als hinderlijk ongedierte dat ons van binnen en buiten bekruipt.
Gedachten zijn boodschappers van de goddelijke heerlijkheid, waaruit zij geboren werden, toen de goden nog contact kregen met de zielen die op aarde leefden.
Zolang uw gedachten juichend en lofzingend het licht tegemoet vliegen, zal uw ziel bezig zijn zich te laven aan dat licht.
En, zich lavend, rust zij uit in haar werken.

Henk Leene

donderdag 29 januari 2009

Citaten van Tagore

De vader kwam terug van de begrafenis.
Zijn jongen van zeven stond bij het raam,
de ogen wijd open en een gouden amulet om zijn hals,
vervuld van gedachten die te moeilijk waren
voor zijn leeftijd.
Zijn vader nam hem in zijn armen en de jongen vroeg hem: 'Waar is moeder?'
'In de hemel,' zei de vader terwijl hij omhoog wees.

De jongen keek naar boven en bleef lang kijken
zonder iets te zeggen.
Zijn verwarde geest zond de vraag de donkere nacht in: 'Waar is de hemel?'
Er kwam geen antwoord: en het was alsof de sterren
de brandende tranen waren van die onwetende duisternis.

RABINDRANATH TAGORE

De Tao van de Eenvoud

Trek je laat op de avond, als iedereen stil is, terug en richt je blik naar binnen; hierdoor zal aan illusies een einde komen en begint de realiteit zich te openbaren. Zulke momenten zullen je steeds meer kracht geven. Als de rea­liteit begint te dagen en je geen kans ziet met illusies af te rekenen, zul je dit als een grote nederlaag ervaren.

dinsdag 27 januari 2009

VERSTAR NIET

Als je levend wilt blijven, moet je steeds opnieuw veranderen. Wat niet verandert, verstart. CG. Jung meende eens dat de grootste vijand van de verandering een geslaagd leven is. Want dan denk je dat alles toch al in orde is. Je hoeft niet te veranderen. En dan blijf je innerlijk en uiterlijk stilstaan. Zulke mensen herhalen voortdurend dezelfde uitdrukkingen die ze al twintig jaar geleden gebruikten. Ze mikken op dezelfde oplossingen die altijd al hebben gewerkt. Ze worden saai. Je hebt weinig zin om met ze te praten. Hun praten en denken is verschaald, net zoals koude koffie die niet meer smaakt.

Anselm Grün

maandag 26 januari 2009

Ledige aren dragen hun kop hoog.

De grootste wijze kan zijn onwijsheid met een glimlach erkennen, maar de onwijze draagt zijn ledige hoofd hoog, net zoals sommige esoterici, spiritualisten met geheven hoofd de z.g. onwetenden negeren. Een leer moet, volgens hen, doorspekt zijn met wetenschappelijke termen, ingewikkelde zinnen en occulte uitdrukkingen om werkelijk waardevol te zijn.
Slechts zulk een leer kunnen zij aanhangen.
Beter gezegd: slechts met zulk een leer kan men zichzelf een schijn van kennis geven.
Wel, een esotericus en een spiritualist behoren eigenlijk totaal geen leer aan te hangen, maar te getuigen, in daden, dat zij esotericus, dan wel spiritualist zijn.
Kennis drukt zich uit in daden; de "handel en de wandel" behoren bij elkaar.
Henk Leene

LIEFDE VOOR ANDEREN EN LIEFDE VOOR JEZELF

Als we barmhartig met onszelf omgaan, kunnen we ook barmhartigheid tegenover anderen aanleren. Ik ken veel mensen die zich barmhartig inzetten voor zieken en voor eenzame mensen, maar absoluut onbarmhartig met zichzelf omgaan. Voor ieder ander mens hebben ze hart, alleen voor henzelf is er geen plaats in hun hart.
Ze dwingen zichzelf alle eigen behoeften te onderdrukken, alleen maar om er voor anderen te zijn.
Maar die onbarmhartigheid tegenover zichzelf zal ook de hulp tegenover anderen vervalsen. In mijn liefde sluipt dan een aanspraak op bezit binnen. Dan ben ik geïrriteerd, als mijn enorme liefde niet op prijs wordt gesteld.
Om de ander van harte lief te kunnen hebben, om echt hart voor hem of haar te kunnen hebben, moet ik eerst zelf in aanraking komen met mijn hart, moet ik eerst mijn hart toekeren naar al het arme en ongelukkige in mijzelf. Dan kan ik barmhartig zijn.
Dan zal ik anderen niet veroordelen, maar zal ik hen juist met al het ongelukkige, verscheurde, nare, onbetekenende in mijn hart opnemen.
Anselm Grün

zaterdag 24 januari 2009

Sprokkels

ER BESTAAT GEEN KANT en klaar antwoord dat iedereen kan bevredigen - geen boek, geen leermeester, geen bron buiten de mens zelf ­ want wie kan weten wat een ander voor zijn groei nodig heeft? Het leven is de enige gids en leidsman. Wanneer een mens eenmaal langs de natuurlijke weg van het ontwakend bewustzijn de toetssteen van de waarheid in zichzelf ontdekt, weet hij dat deze haar gezag niet ontleent aan de een of andere persoon van wie hij de geschriften misschien heeft gelezen of de gesprekken heeft gewaardeerd, maar dat deze haar oorsprong vindt in de diepten van zijn eigen ziel.

- James A. Long – Mens, vonk der eeuwigheid. -

woensdag 21 januari 2009

Citaten van Paul Brunton

Kijk je verdriet en je moeilijkheden, je zorgen en je lasten recht in het gezicht. Ontken ze niet. Maar interpreteer ze niet op de gebruikelijke ma­nier. Zoek, in plaats van je te beklagen over je ongeluk, naar de redenen waarom juist in jouw leven die nare dingen gebeuren. En bedenk, in plaats van weg te zakken in melancholie, dat je meer bent dan het ego: weiger de vrede die daar­achter en daarboven is, te laten schieten.

Ergens

Dolend door de zandzee van het leven,
gloeiend, kreun ik vaak een jammerklacht.
Ergens echter, weet ik, haast vergeten,
bloeien tuinen, schaduwrijke pracht.

Ergens echter in mijn verste dromen,
weet ik dat een rustplaats op mij wacht,
waar de ziel tenslotte thuis kan komen,
waar ze wachten: sluimer, sterren, nacht.

Hermann Hesse

dinsdag 20 januari 2009

Jeanne d'Arc

"Ik zou de ongelukkigste mens ter wereld zijn, als ik niet in de gunst van God zou zijn. Maar als ik zondig was, denk ik dat ik de stem (van God) niet zou horen. Ik zou willen dat iedereen het zou horen zoals ik het hoor." (Proces tegen Jeanne d'Arc - 3e verhoor, 24 februari 1431)
(Frans: "Je serais la plus dolente du monde si je savais ne pas être en la grâce de Dieu. Mais si j’étais en état de péché, je crois que la voix né viendrait pas à moi. Je voudrais que chacun l’entendît aussi bien que je l’entends.")

"Al mijn werken en daden zijn in de hand van God, en op hem alleen vertrouw ik." (Proces tegen Jeanne d'Arc - 7e geheime verhoor, 15 maart 1431)
(Frans: "Toutes mes œuvres et mes fais sont tous en la main de Dieu, et m’en actent à lui.")

zondag 18 januari 2009

Overpeinzingen

Zeg tot uzelf bij het aanbreken van de dag: Vandaag zal ik allerlei mensen ontmoeten, de bemoeial, de ondankbare, de onmatige, de bedrieger, de afgunstige, de eenzelvige. Ze werden zo omdat zij goed niet van kwaad kunnen onderscheiden. Maar ik heb de natuur van Goed en Kwaad doorgrond en gezien dat het ene vol schoonheid is en het andere afschuwwekkend. Bovendien heb ik de natuur van de zondaar doorgrond en ontdekt dat wij verwant zijn, niet omdat wij van hetzelfde bloed of hetzelfde zaad zijn, maar omdat wij deel hebben aan de geest en de goddelijke vonk. Ik kan door geen van hen gekwetst worden, want wat lelijk is, bindt mij niet. Ik kan niet boos worden op mijn naaste of hem haten, want wij zijn tot bestaan gekomen om samen te werken, zoals de voeten, de handen, de oogleden en de boven- en ondertanden. Daarom is het in strijd met de Natuur om elkaar tegen te werken, en dat doen wij door ons aan elkaar te ergeren en afkeer van elkaar te hebben.

Overpeinzingen
Marcus Aurelius Antonius

woensdag 14 januari 2009

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 37

77
Vanuit de ongrond zie ik mijn grond
vanuit mijn grond de ongrond,
wie dit gezien heeft
hij ziet!
En in zijn aardse vlees, universeel,
hoort hij het weten weten:

Ik ben de bron ik ben de monding
ik ben de afgrond ik ben de grond
het nadir ben ik en het zenit
de afstand en de nabijheid
de stroom en ook de rots.

En als ik in mijzelf mij spiegel
ben ik het spel, waarin,
boven de tijd,
het licht zichzelve schept.

Ik ben de Vader
want
Ik ben.

dinsdag 13 januari 2009

Het boek van Mirdad

'Wij leven opdat we zullen leren lief te hebben.
Wij hebben lief opdat we zullen leren te leven.
Geen andere les wordt van de mens gevraagd
De liefde die een deel van het geheel uitsluit, veroordeelt zichzelve tot smart...
Zolang gij door liefde smart lijdt, hebt ge uw ware zelf niet gevonden, noch de gouden sleutel der Liefde.
Omdat ge een kortstondig zelf liefhebt, is ook uw liefde kortstondig.'


Mikhaïl Naimy

Het boek van Mirdad

'Wrijft uw ogen uit en weest wakker! Want ge zijt meer dan de aarde. Uw bestemming is meer dan te leven en te sterven en overvloedig voedsel te verschaffen aan de immer hongerige kaken van de dood. Uw bestemming is vrij te zijn van leven en van sterven, van hemel en hel en alle elkaar bestrijdende tegenstellingen die tot de dualiteit behoren.'

Mikhaïl Naimy

Gustav Meyrink - Het Groene Gezicht

De mensen die hun lot overgegeven hebben aan hun inwonende geest, staan onder een geestelijke wet. Zij zijn mondig verklaard, en vrijgekomen van de bevoogding door de aarde, waarover zij eens zullen heersen. Wat hun in het uiterlijk leven nog overkomt, heeft alleen nog betekenis in innerlijk stuwende zin: alles wat er met hen gebeurt, gebeurt zó, dat het nooit beter zou kúnnen gebeuren.

Gustav Meyrink

zondag 11 januari 2009

Liefde is de weg

Zij maakt mijn armen tot vleugels
en als een vogel in de lucht
voel ik de wind langs mijn lichaam strelen

ervaar ik de warmte van het vuur
van de zon

hoor ik de geluiden van het water
onder me
en met de golven van de zee beweeg ik mee

en ik weet als vanzelf wélke weg
ik gaan zal
en ik land met mijn voeten op een berg op de aarde
en voel de kracht die haar stevigheid me biedt

en ik ben thuis
de Hemel is op Aarde.


Ellen de Brouwer

Als je mij zou vragen....

En als je mij zou vragen
Wijs me de Weg

dan zou ik antwoorden:

Volg de stem van je Hart,
wandel over het pad van Liefde,
vol mededogen en zachtmoedigheid.

En wanneer je je Zelf dan vindt,
dan vind je de ander.
En wanneer je je Zelf dan voelt,
dan voel je de ander.

En wanneer je dan je Zelf Volledig ervaart,
dan ervaar je het Hart van God.
En wanneer je het Hart van God gewaar bent,
dan bén je je Goddelijke Vonk.

En wanneer jij jouw Goddelijke Vonk bent,
dan zullen we samen zijn,
dan zullen we één zijn!


Ellen de Brouwer

zaterdag 10 januari 2009

Klankbord

Je hebt het klankbord,
dat goede vrienden in wezen zijn, nodig
tot je zonder de hulp van enige weerklank
iemand wordt
die water aandraagt uit de Zee.
Weet dat de weerspiegeling eerst enkel imitatie is,
maar wanneer ze zich blijft herhalen,
wordt tot een directe verwezenlijkingvan de waarheid.
Scheid tot dat ogenblik niet van de vrienden
die je tot gids dienen,
breek niet weg van de schelp
als de regendruppel
nog geen parel is geworden.

(Roemi, Masnawi II:566-568)
Uit: Roemi, DaglichtUitg. Synthese, Den Haag, 2004

vrijdag 9 januari 2009

Uit: De Tao van de eenvoud

De substantie van de geest is dezelfde als de substantie van de hemel. Een vreugdevolle gedachte is een goeds voorspellende ster of een mooie wolk. Een kwade gedachte is een onweersbui of een hevige regenbui. Een vriendelijke gedachte is een zachte bries of een glanzende dauwdruppel. Een grimmige gedachte is de brandende zon of de eerste nachtvorst. Hoe kunnen wij gedachten uitbannen? Laat ze gewoon komen en gaan, observeer ze zonder je ertegen te verzetten, en je geest versmelt met de blauwe hemel.

Uit: De Tao van de eenvoud

Mensen die zich verre houden van ijdel­heid en machtsvertoon noemt men zui­ver van hart; nog zuiverder is de ziel van degenen die dagelijks aan dergelijke verlokkingen blootstaan zonder er evenwel aan toe te geven. Mensen die niet weten hoe ze moeten manipuleren en bedriegen worden als hoogstaand beschouwd; nog veel verhevener zijn zij die er alles van afweten en zich er niet mee inlaten.

woensdag 7 januari 2009

Citaten van Jacob Boehme

"Het is in u, wanneer gij in staat zijt uw gehele wil en uw zinnen een uur te doen zwijgen, zult ge Gods onuitsprekelijke Woorden horen."

"Wanneer gij de wereld verlaat, komt gij in dat, waaruit de wereld gemaakt is, …"

"Als gij echter het zintuiglijk waarneembare verlaten hebt, zijt gij in het bovenzinnelijke en heerst gij op grond daarvan over alle schepselen, die daaruit zijn geschapen, op aarde zal niets u kunnen schaden, want gij zijt één met alle dingen en niets is u tegengesteld."

"Is het zo, dat gij één wilt worden met alle dingen, dan moet gij alle dingen loslaten en uw begeerte ervan afwenden en ze niet begeren, noch iets aannemen, noch iets in eigendom bezitten, want zodra gij iets met uw begeerte grijpt en in bezit neemt, wordt dat iets één met u en met uw wil, dan zijt ge verplicht het te beschermen en het als uw eigen wezen aan te nemen. Wanneer gij echter niets grijpt met uw begeerte, zijt gij vrij van alle dingen en tegelijk heerst gij over alle dingen."

"Nu hebt gij aardse wijsheid lief, wanneer gij echter bekleed zijt met de hemelse wijsheid, zult gij inzien, dat alle wereldse wijsheid slechts dwaasheid is en dat de wereld alleen uw vijand haat, als het sterfelijke leven, dat gij zelf ook haat in uw wil. Aldus vangt gij aan de verachting van het sterfelijke leven ook lief te hebben."

maandag 5 januari 2009

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 36

75
O eengeworden éénling
gij zijt het huwelijk
dat eenmaakt alle tweeheid.
En wijl de velen buiten wachten
zijt gij de éne
die over de drempel
naar de innerlijke bruiloft
schrijdt.

76
Wie toch zoekt niet de parel der onsterfelijkheid
en geeft voor haar bezit de wereld prijs!
Tot hij haar vindend haar in zich ontdekt,
in 't centrum van de wereld die zij nu verlicht!


zondag 4 januari 2009

Citaten van Tagore

De dood, uw dienaar, staat voor mijn deur.
Hij is de onbekende zee overgestoken en heeft mij uw oproep thuis gebracht.
De nacht is donker en mijn hart is vervuld van angst. . .
maar toch zal ik mijn lantaarn nemen, de deur openen en hem welkom heten.
Het is uw dienaar die voor mijn deur staat.
Met gevouwen handen en met tranen zal ik hem eren.
Ik zal hem eer betonen door de schat van mijn hart aan zijn voeten te leggen.
Als hij zijn boodschap heeft overgebracht, zal hij naar u terugkeren,
een schaduw op mijn morgen achterlatend.
En in mijn troosteloze huis zal mijn verloren zelf eenzaam achterblijven,
als mijn laatste offer aan u.

RABINDRANATH TAGORE (GITANJALI )


vrijdag 2 januari 2009

Gustav Meyrink - Het Groene Gezicht

Als u in ernst wilt dat uw lot galoppeert, ik waarschuw u ertegen, doch raad het u tegelijkertijd aan, want het is het enige wat de mens moet doen en tevens het zwaarste offer dat hij kan brengen - moet u de innerlijkste kern van uw wezen, zonder welke u een lijk zou zijn - en zelfs dat nog niet eens - aanroepen en haar bevelen u langs de kortste weg naar het grote doel te leiden - het enige dat het nastreven waard is, hoe weinig u dat nu ook beseft - meedogenloos, zonder rust, door ziekte, lijden, dood en slaap heen, door eer, rijkdom en vreugde heen, steeds maar door alles heen, als een op hol geslagen paard dat een wagen voort sleurt over akkers en stenen, langs bloemen en bloeiend geboomte. Dat noem ik God aanroepen.

AFGROND - Erik van Ruysbeek

Durf in de afgrond springen,
verblind, verbijsterd en u ledigend.
Laat los uw aardse banden,
verlies uzelf en tuimel in het niets.

Wie grensloos stort is grensloos reeds geworden
en middelpunt van al wat is
van 't draaiend rad
dat hem tot roerloosheid
en eenheid maakt.

Geen bodem maar het waar gelaat
dat 't zijne was
nog éér hij werd geboren.