zondag 31 augustus 2008

Paulo Coelho

  • In zijn blog schrijft Paulo Coelho dat hij vindt dat zijn teksten vrijelijk moeten kunnen gedeeld worden op het internet (mits vermelding van de auteur). Met zijn woorden: 'Welcome to Share with Friends - Free Texts for a Free Internet'. Graag geef ik daar gevolg aan door hier af en toe een paar quotes van hem te plaatsen (na deze vertaald te hebben uit het Engels)

  • Het hart lijdt nooit wanneer het op zoek gaat naar zijn droom, omdat elk moment van de zoektocht een stap dichterbij de ontmoeting met God en de Eeuwigheid is. (De Alchemist)

  • Door een verandering aan te brengen in de manier waarop je de dagelijkse dingen verricht sta je toe dat een nieuw mens in jezelf gaat groeien (De Pelgrimstocht)

  • Het is noodzakelijk om risico’s te nemen. We kunnen enkel op de juiste manier het wonder van het leven begrijpen wanneer we toestaan dat het onverwachte gebeurt. (Aan de oever van de Piedra huilde ik)

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

Wat iemand zijn hele leven tegen zichzelf misdaan heeft, laat zich niet in een enkel kort ogenblik goedmaken!
Maar in wie eenmaal de oorzaakloze vreugde is binnengevaren, die heeft voortaan het eeuwige leven, want die is verenigd met het 'Ik' dat de dood niet kent. Die leeft altijd in vreugde, ook als hij blind en kreupel geboren was.
Maar de vreugde wil geleerd worden, wil verlangd worden, maar wat de mensen verlangen, is niet de vreugde, maar de aanleiding voor vreugde.
Dat begeren zij en niet de vreugde.

Walpurgisnacht

zaterdag 30 augustus 2008

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 24

51
Niets moet ooit gebeuren
alles is tijdloos dáár.
En in mij spreekt de stem:

Hoe wordt mij in deze zon
in deze zenitzon van Pasen?
Leeg loop ik
van licht
van woord
van afgrond
en weet nu wat het is
zaad zijn op de wind
druppel in de zee
niets in alles.

52
Profeten en goeroes, wat zou het!
In mij spreekt de ware profeet.
Maar ik lees en ik lees en ik luister
naar splinters van buiten af
Doch in mij is de ongrond volledig
hier en nu
en naar hem luister ik niet.

donderdag 28 augustus 2008

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

Het wachten op een wonder. Kent u dat niet? Nee?Maar dan bent u een heel, heel arm mens. Wat kennen toch maar weinigen dit? Ziet u, dat is ook de reden, waarom ik nooit uitga en met niemand omga.
Ik had vroeger wel een paar vriendinnen, maar wij praatten altijd langs elkaar heen: zij begrepen mij niet en ik hen niet. Toen ik hen duidelijk wilde maken, dat het belangrijke - het essentiële - in de bijbel en in andere geschriften voor mij het wonder, alleen maar het wonder was, en niet de regels voor de moraal en de ethiek, die slechts verborgen wegen kunnen zijn om tot het wonder te geraken - dan konden ze er alleen maar gemeenplaatsen tegenin brengen.
De wereld bestaat om door ons stuk gedacht te worden, hoorde ik mijn vader eens zeggen - pas dan begint het leven. - Ik weet niet wat hij met 'het leven' bedoelde, maar ik voel soms dat ik op een dag als het ware zal 'ontwaken'.
Al kan ik me ook niet voorstellen in welke toestand. En wonderen moeten daaraan voorafgaan, stel ik me altijd voor.

De Golem

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

Zou het kunnen beheersen van je gedachten, dat wil zeggen: de geheimste wortels van hun ontstaan blootleggen, niet hetzelfde zijn als toveren? Ja natuurlijk! Wat anders? Juist daarom plaats ik het denken een trede hoger dan het leven. Het leidt ons naar een verre top, van waaruit wij niet alleen alles zullen overzien, maar ook alles wat wij willen, zullen kunnen volbrengen.Voorlopig toveren wij mensen nog met machines, maar ik geloof dat het uur nabij is waarop althans een enkeling het louter met zijn wil tot stand zal kunnen brengen. Waardevol is niet de uitvinding, maar het kunnen uitvinden. Niet een schilderij is waardevol, slechts het kunnen schilderen. Het schilderij kan vergaan, het kunnen schilderen kan niet verloren gaan, ook niet als de schilder sterft. Het blijft bestaan als een uit de hemel afkomstige kracht, die misschien gedurende lange tijd kan sluimeren, maar steeds weer ontwaakt wanneer het geschikte genie geboren wordt, waardoor ze zich kan openbaren.

Het groene gezicht

schilderij: Rabindranath Tagore

dinsdag 26 augustus 2008

De Heiland

Steeds weer wordt hij als een mens geboren,
spreekt tot vrome, spreekt tot dove oren,
nadert ons en raakt opnieuw verloren.

Steeds weer rijst hij eenzaam op, moet vragen
en verlangens van ons allen dragen,
steeds weer wordt hij aan het kruis geslagen.

Steeds weer wil God zich aan ons verkonden,
wil de hemel in het dal der zonden,
wil in ‘t vlees der Geest, de eeuwige, monden.

Steeds weer, eveneens in deze dagen,
is de Heiland onderweg, om te zegenen,
onze angsten, tranen, klachten, vragen
met een stille oogwenk te bejegenen,
waarop wij geen blik ten antwoord wagen
daar slechts kinderogen hem verdragen.

Hermann Hesse

Tagore - gedichten

- Mijn God -

Welke goddelijke drank verlangt Gij, mijn God! van deze overvloeiende beker mijns levens?
Mijn Dichter! is het Uw behagen Uw schepping te zien door mijn ogen, en in de voorhoven van mijn oren zwijgend te staan luisteren naar Uw eigen eeuwige harmonie?
Uw wereld weeft woorden in mijn geest en Uwe vreugde voegt er muziek aan toe.
Gij schenkt U zelven in liefde aan mij weg en voelt dan Uw eigen ganse zoetheid in mij.

uit: Wijzangen

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 23

50

Wat is de bodem van de mens
het is het licht
wat is de bodem van het licht
het is het Woord
wat is de bodem van het Woord
het is de oorsprong
wat is de bodem van de oorsprong
het is de afgrond
wat is de bodem van de afgrond
het is de Vader
wat is de bodem van de Vader
een beweging en een rust
het is niets en het is alles
het is volheid en het is leegte
vorm en vormeloos
het is en het is niet
een Ongrond.

Wat is de bodem van dit alles
het is het bodemloze
wat is het bodemloze
het is de Vader
het is de afgrond
het is de oorsprong
het is het Woord
het is het Licht
het is een mens. . .

zondag 24 augustus 2008

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

In zekere zin hebben zij die lachen als iemand zegt de mensheid te willen veranderen, volkomen gelijk. Zij zien alleen over het hoofd dat het absoluut voldoende is als een enkeling tot in het diepst van zijn wezen verandert. Zijn werk kan dan nooit meer vergaan - om het even of het aan de wereld bekend wordt of niet. Zo een heeft in het bestaande een gat gescheurd dat nooit meer dicht kan groeien, ongeacht of de anderen het meteen merken of over een miljoen jaar. Wat eenmaal ontstaan is, kan slechts schijnbaar verdwijnen.

Het groene gezicht

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

Jullie willen dat God tot jullie spreekt? Elke mensenmond wordt een mond van God, als jullie geloven dat het Gods mond is. Het geloof alleen maakt dat een mensenmond verandert in Gods mond. Elk ding wordt God, zodra jullie geloven dat het God is! En als ergens Gods mond tot jullie spreekt en jullie geloven dat het een mensenmond is, dan is Gods mond al verlaagd tot een mensenmond. Jullie willen dat Gods stem daar spreekt, waar geen mond is. Dat zijn hand ingrijpt, waar geen arm is. In elke arm die jullie wil belemmert, zien jullie een mensenarm. In elke mond die jullie tegenspreekt: een mensenmond. Hoe moet God zich dan aan jullie openbaren, wanneer jullie niet in hem geloven, en niet zien dat hij overal is?
Walpurgisnacht

Citaten uit het werk van Gustav Meyrink

En langzamerhand kwam weer het eigenaardige en onbeschrijflijke gevoel over mij dat ik als kind zo goed gekend had, als ik geheel alleen een spel deed: met gesloten ogen stapte ik dan stevig door, zonder mij er zorgen over te maken of ik zou vallen. Het was als het losrukken van het lichaam uit de greep van alle aardse angsten, als een innerlijke juichkreet, als een hervinden van het onsterfelijke Ik, dat wist: mij kan niets overkomen! De erfvijand die de mens in zich draagt, het kille nuchtere verstand, liet van mij af en daarmee verdween tevens de laatste twijfel dat ik hem die ik zocht niet zou vinden.
De klokkenmaker.

vrijdag 22 augustus 2008

De gouden arend

Een man vond het ei van een arend en legde het in het nest van een kip.. De arend werd uitgebroed samen met een heel nest kuikens en groeide op, samen met hen. Omdat hij aldus geloofde dat hij een kip was, kakelde hij net als zij. Hij spreidde zijn vleugels en vloog een paar stappen de lucht in, net zoals het een kip betaamt. Hij scharrelde in de aarde om te zoeken naar wormen en kevers.

De jaren gingen voorbij en de arend werd oud. Zekere dag zag hij een vogel, zwevend door de lucht, vol gratie en majesteit. De arend keek toe, vol ontzag.

“Wie is dat?” vroeg hij aan zijn buur..
“Dat is een arend, de koning van de vogels” , antwoordde de buur.
“Zou het niet heerlijk zijn om zo door de hemelen te kunnen zweven?”
“Denk daar maar niet meer aan”, antwoordde de kip, “jij en ik, wij zijn slecht kippen”.
Dus dacht de arend hier nooit meer over na. Hij leefde en stierf in het geloof dat hij een kip was

Anthony Demello, The song of a Bird
"Hij zeide: zeg mij hun geheim, maar ik
die het reeds kende zoveel wondere jaren
zocht naar een woord, een aarzelend ogenblik
en trachtte tevergeefs het te verklaren.

Toen zei ik: Liefde, maar ik wist opeens
dat het veel meer was, een mystieke waarde
ongrijpbaar en toch ook van deze aarde,
zowel van allen als van mij alleen.

Het is muziek, een woord, een handgebaar,
een teken; en het schijnt in iemands ogen,
het is zijn hart en 't mijne, 't is het hoge
verbond om al wat schoon is, licht en waar.

Hij vroeg mij: wijs mij hun geheim, maar dit
kon ik niet duiden in talloze gesprekken.
Alleen hij zal het ooit kunnen ontdekken
die het geheim reeds in zichzelf bezit. "

Willem Brandt

donderdag 21 augustus 2008

Roemi

Een vogel vliegt met behulp van zijn vleugels naar het nest -
de vleugels van de mens zijn zijn streven naar het hogere.
Let bij de minnaar, die is besmeurd met goed en kwaad,
niet op het goed en kwaad, maar op zijn nobel streven.

Al gaat er niets boven een witgevederde valk,
toch wordt hij verachtelijk als hij op een muis jaagt;
en de uil wordt in zijn verlangen naar de vorst
zo edel als de kop van de valk -let niet op zijn verenpak.

De mens, die niet groter is dan een houten kneedtrog,
overtreft in luister de hemelen en het allerhoogste.
Hoorde de hemel ooit de woorden: Wij hebben geëerd?
die deze bedroefde mens hoorde van God?

(Roemi, Masnavi VI:134-139)
uit: Roemi, Juwelen,Uitg. Synthese, Den Haag, 2006

De laatste uren voor het einde

De laatste uren voor het einde
dan wordt die grote wereld klein
is plotseling alles onbeduidend
tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden
verliest zijn glans,verliest zijn zin
maar achter de gesloten ogen
glanst een gigantisch groot begin.

Toon Hermans

Lösch mir die Augen aus...

Lösch mir die Augen aus:
ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu:
ich kann dich hören,
und ohne Füße
kann ich zu dir gehen,
und ohne Mund noch
kann ich dich beschwören.

Brich mir die Arme ab,
ich fasse dich mit meinem Herzen
wie mit einer Hand.
Halt mir das Herz zu,
und mein Hirn wird schlagen,
und wirfst du in mein Hirn den Brand,
so werd ich dich auf meinem Blute tragen.

Rainer Maria Rilke

woensdag 20 augustus 2008

Sprokkels

Een dichter heeft ooit gezegd dat niemand een eiland is. Om de goede strijd te strijden hebben we hulp nodig. We hebben vrienden nodig, en als onze vrienden niet in de buurt zijn, moeten we van de eenzaamheid ons belangrijkste wapen maken. Alles om ons heen moet ons helpen de nood­zakelijke stappen te zetten om bij ons doel te komen. Alles moet een persoonlijke uiting zijn van onze wil om de goede strijd te strijden. Als we dat niet snappen, als we niet inzien dat we alles en iedereen nodig hebben, worden we arrogante strijders. En die arrogantie zal ons uiteindelijk de das om­doen, omdat we zo zelfverzekerd worden dat we de valkuilen op het slagveld niet zien.'Paulo Coelho - De Pelgrimstocht naar Santiago

Afbeelding: William Blake

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 22

48
Als twee één wordt
en in het innerlijk Rijk
het intieme huis ontstaat,
als 'ik' de dienaar wordt
van de Vader in hem
en helder in de Vader opgaat,
wordt het onmogelijke mogelijk
en is reeds geschied,
de berg wordt dan de berg
die hij reeds in de Vader is.

49
Eénlingen, die één zijt in uzelf
en in uw Vader,
zoals gij het Rijk gevonden hebt
heeft het Rijk u gevonden
dat gij nooit verlaten hebt
dat u nooit verlaten heeft.

maandag 18 augustus 2008

overpeinzingen van Marcus Aurelius

Zeg tot uzelf bij het aanbreken van de dag: Vandaag zal ik allerlei mensen ontmoeten, de bemoeial, de ondankbare, de onmatige, de bedrieger, de afgunstige, de eenzelvige. Ze werden zo omdat zij goed niet van kwaad kunnen onderscheiden. Maar ik heb de natuur van Goed en Kwaad doorgrond en gezien dat het ene vol schoonheid is en het andere afschuwwekkend. Bovendien heb ik de natuur van de zondaar doorgrond en ontdekt dat wij verwant zijn, niet omdat wij van hetzelfde bloed of hetzelfde zaad zijn, maar omdat wij deel hebben aan de geest en de goddelijke vonk. Ik kan door geen van hen gekwetst worden, want wat lelijk is, bindt mij niet. Ik kan niet boos worden op mijn naaste of hem haten, want wij zijn tot bestaan gekomen om samen te werken, zoals de voeten, de handen, de oogleden en de boven- en ondertanden. Daarom is het in strijd met de Natuur om elkaar tegen te werken, en dat doen wij door ons aan elkaar te ergeren en afkeer van elkaar te hebben.

Sprokkels

Verdriet dat komt met liefde zingt, verdriet dat komt met kennis spreekt, verdriet dat komt met verlangen fluistert en verdriet dat komt met ar­moede treurt. Maar er is verdriet dieper dan liefde, edeler dan kennis, sterker dan verlangen en bitterder dan gebrek. Dat verdriet is stom en heeft geen stem, maar zijn ogen schitteren als sterren.

Ze zeggen: 'Als een slaaf in slaap gevallen is, moet je hem niet wakker maken.'
Ik zeg: 'Als een slaaf in slaap gevallen is, moet je hem wakker schudden en over de vrijheid vertellen.'

Kahlil Gibran.

illustratie: Kahlil Gibran - Artwork

Sprokkels

“Zelfs als deze wereld inderdaad precies zou zijn zoals de dichters hem droomden, als rampen niet meer bestonden en aan alle pijn een einde was gemaakt, als iedere genoegen dieper was dan ooit en alle schoonheid nog subliemer, zelfs al alles tot volkomen perfectie zou worden gebracht, zelfs dan zou de ziel zich er altijd nog bij vervelen. Omdat hij zich bevrijd had van alle wereldse verlangens zou hij er zich evengoed nog vanaf keren. Deze dualistische Aarde is een gevangenis voor de ziel, en al wordt die nog zo mooi aangekleed, de ziel zal toch blijven verlangen naar de vrije en ongebonden omgeving buiten de gesloten muren. Ook de zogenaamd hemelse wereld van de astrale sfeer kan de ziel net zo weinig bekoren als de materiële sfeer; de ziel krijgt ook daar gauw genoeg van. Ook deze hemelse genoegens hebben hun aantrekkingskracht volledig verloren Iemands emotionele en mentale genoegens geven de ziel niet de geringste voldoening meer. Inderdaad ze komen en ze gaan, vergankelijk als ze zijn – net als de waarnemingen van de zintuigen. Zij zijn beperkt, voorbijgaand en zullen nooit voldoening kunnen geven. De ziel heeft schoon genoeg van al deze veranderingen en hij is deze wereld meer dan moe, en daarom schreeuwt hij luid om Bevrijding.”

De Boeddha

zondag 17 augustus 2008

Sprokkels

"En dit zijn dingen die niet slechts de rede, maar ook de ervaring door dagelijkse voorbeelden leert, namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van het oproerige grauw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen"

"Iets kan zowel goed, slecht of geen van beide zijn. Muziek is bijvoorbeeld goed voor iemand in een melancholische bui, slecht voor degene die rouwt en de dove maakt het niks uit."

"Zeer grote trots of diepe zelfverachting duiden op zwakheid van ziel."

"Dwalen is niet onwaarheid bezitten, maar wat waar is niet bezitten. Het onware is geen eigendom van ons verstand."

Spinoza - Ethica (1677)

Paracelus schreef....

« Alles geschiedt slechts opdat wij er de oorzaak van zouden doorgronden.
Alles beweegt door God.
Slechts op deze grond ontstaan de zaken, God wil ons iets vertellen, opdat wij er de Goddelijke wijsheid van doorgronden.
De wonderbaarlijke draad in de geheimen en hun betekenis ervan begrijpen.
Ook opdat wij de grenzeloze en diepste wijsheid ervan aanvaarden en begrijpen. Tevens ook zijn grote geheimenissen openbaren welke voor het menselijke oog ontoegan­kelijk zijn.
Daar hij ons dan de poort tot zijn tuinen openstelt, dienen wij waardig over de drempel te schrijden.
Niet tot slapen maar tot waken zijn wij geboren, ons lampje dient te branden op het ogenblik van Zijn komst. »

zaterdag 16 augustus 2008

Mystieke Sprokkels

Ik ben Hij die ik liefheb, en Hij die ik liefheb, ben ik.
Wij zijn twee geesten in één lichaam.
Als u mij ziet, ziet u Hem;
En als U Hem ziet, ziet u ons beiden.

Ik zag mijn Heer met het oog van mijn hart,
En ik zei: er is waarlijk geen twijfel dat U het bent.
U bent het die ik in alles zie;
En ik zie U slechts door U

Ik verwonder me over U en mij.
U nam mij helemaal in U op.
U bracht mij nader tot Uzelf,
Zodat ik dacht dat ik U was,
En U mij was.

MANSUR AL-HALLAJ
soefi-heilige – martelaar van de mystieke liefde

donderdag 14 augustus 2008

Mijn moeder is mijn naam vergeten


Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
Neeltje Maria Min (1944)
Uit: voor wie ik liefheb wil ik heten

woensdag 13 augustus 2008

Sprokkels

Voordat je een keuze kunt maken
zul je de ervaring moeten hebben te weten,
dat je een keuze hebt.
Vervolgens komen de lessen
om je duidelijk te maken waaruit je kiezen kunt!

Waar kun je beter leren kiezen dan op Aarde,
waar de dualiteit je telkens weer dwingt te kiezen
om uiteindelijk de ultieme keuze tussen
Leven en Niet Leven
tussen
Zijn en Niet Zijn
te maken
op élk moment in het Nu!


Ellen de Brouwer – De Kracht van het Licht

SEIZOENEN

En toen het nieuwe licht kwam
kwam het nieuwe licht in mij
en toen het nieuwe groen kwam
kwam het nieuwe groen in mij
en toen de nieuwe zon kwam en lachte
lachte de nieuwe zon in mij.
Zo heeft het moeten zijn
het donker, de pijn, het verdriet,
de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.
Je kunt het niet oproepen
of aansteken
het komt wanneer het komt.
Laat het zo
laat het over je heen komen
alles komt uit Zijn hand.


Toon Hermans

maandag 11 augustus 2008

Citaten van Paul Brunton

De bewering, dat Jezus in eerste instantie de mensen van lijden en ziekten wilde verlossen of hun wilde leren hoe ze vrij van moeiten zouden kunnen worden, is onhoudbaar. Voor eenieder die een glimp of meer heeft opgevangen van zijn of haar goddelijke ziel - die Jezus zo ten volle had - komt het hele scala van normen en waar­den op zijn kop te staan. Ze zien dan dat het fy­sieke per definitie kortstondig is, dat wat er zich binnenin hoofd en hart afspeelt, wezenlijk be­langrijker is dan wat er in het lichaam gebeurt, en dat het goddelijke bewustzijn ervaren kan en zal worden, ook als het lichamelijke omhulsel ziek is.

Paul Brunton

Sprokkels

Iedereen die tot volledige zelfinkeer is gekomen, heeft kennis gemaakt met een vrijwel onbekende en dat kan heel schokkend zijn. Maar die IK is degene die deelneemt aan de evolutie omdat hij het eeuwige leven heeft. En zijn ervaringen bepalen de kwaliteit van zijn Ego, en ook zijn karma. Iedere daad heeft consequenties, iedere oorzaak zijn gevolg. Dat kan tot een groeiende wijsheid leiden, en dus bijdragen aan de evolutie. Reïncarnatie berust op de evolutiegedachte, en dat houdt dus ook in dat de ervaringen van een Ego belangrijk zijn voor de groeiende kwaliteit van zijn evolutie. Voor veel mensen die reïncarnatie accepteren is het een vraagstuk waar dat Ego na de dood heen zal gaan - en dat is juist weer een opgave van de rationele stofgebonden geest.

Marten Toonder

Quote by Paulo Coelho

And each man kills the thing he loves,
By all let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,
The coward does it with a kiss,
The brave man with a sword.

(The Valkyries)

Bron

zaterdag 9 augustus 2008

Vincent

Sterren in de nacht
Blauw en grijze kleurenpracht
Starend op een zomerdag
Met ogen die ooit keken in mijn donkere ziel
Op de heuvel een schaduwvlek
Schets een boom, een bloemendek
Een koele winterbries, in kleur vastgelegd
Op een landschap van sneeuwwitte canvas

Nu begrijp ik pas wat je zeggen wou aan mij
Hoe je leed, verteerd door geestespijn
En hoe je hen een wereld schenken wou
Maar niemand die luisterde, niemand die wist hoe
Misschien komen ze er nog wel toe

Sterren in de nacht
Schilder bloemen in vuur en vlam
Dwarrelwolken in paarse neveldamp
Weerkaatst in Vincents ogen van Delfts blauw
Een kleurenpalet ontvouwd
Amberkleurig graan in het ochtendveld
Verweerde gezichten, door pijn geveld
Vertroost door een tedere schildershand

Nu begrijp ik pas wat je zeggen wou aan mij
Hoe je leed, verteerd door geestespijn
En hoe je hen een wereld schenken wou
Maar niemand die luisterde, niemand die wist hoe
Misschien komen ze er nog wel toe

Want ze konden niet van je houden
En jouw liefde was zo oprecht
En toen je door wanhoop werd versmacht
In die kille kille sterrennacht
Zocht je - als zovele geliefden - de dood
Maar ik had je kunnen zeggen, Vincent
Voor een prachtig mens als jij
Heeft deze wereld nimmer oog

Sterren in de nacht
Portretten in een verlaten zaal
Figuren op muren, kaal en vaal
Met ogen die naar de wereld kijken, en die niets vergeten
Zoals die onbekenden in je leven
De dolende man, arm en haveloos
De zilveren doorn aan een bloedroze roos
Geknakt en gebroken op de maagdelijke sneeuw

Ik denk dat ik nu weet wat je zeggen wou aan mij
Hoe je leed, verteerd door geestespijn
En hoe je hen een wereld schenken wou
Toen luisterde er niemand, en ook nu geeft niemand je gehoor
Misschien luisteren ze wel nooit


Don McLean Vertaling: Anita Pisters

Het Filippus-Evangelie

77
De wereld is door een val ontstaan,
want wie haar schiep wilde haar
onvergankelijk en onsterfelijk maken.
Hij maakte een val en bereikte niet waarop
hij hoopte.
Daarom werd de wereld niet iets
onvergankelijks,
evenmin als hij, die de wereld geschapen heeft,
onvergankelijk was.
Want niets in haar is onvergankelijk.
Onvergankelijk zijn alleen de kinderen van
God.
Niemand zal tot onvergankelijkheid
kunnen komen
als hij niet weer tot kind wordt.

Hûs fan stilte

Lit ús in hûs fan stilte bouwe,
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede,
mei keamers fol blydskip
en in tún,
in tún
mei wat ljocht
en wat skaad,
mei wat sjongende fûgels
en in slûgjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe,
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in hiem om te sintsjen
en keamers,
keamers
om yn te ferdwinen,
elkoarren te sykjen,
elkoarren te finen

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.

Tsjits Peanstra

donderdag 7 augustus 2008

Sprokkels

Iedereen zoekt een volmaakte meester; maar meesters zijn nu eenmaal menselijk, al kunnen hun lessen goddelijk zijn – en dat is iets wat mensen moeilijk kunnen accepteren. Dat de leraar iets anders is dan de les, het ritueel iets anders dan de extase, degene die het symbool doorgeeft iets anders dan het symbool zelf. De Traditie is verbonden met de ontmoeting met de krachten van het leven, niet met de personen die haar doorgeven. Maar we zijn zwak: we vragen de Moeder om mensen die ons leiden, terwijl zij enkel zorgt voor de bewegwijzering van de route die we moeten gaan.Wee degene die zich een herder zoekt, en zich niet om zijn eigen vrijheid bekommert! De ontmoeting met de hoogste energie ligt binnen het bereik van iedereen, behalve van degenen die hun verantwoordelijkheid overdragen aan anderen. Onze tijd op deze aarde is heilig, we horen iedere minuut, iedere seconde te vieren.
Bron: Paulo Coelho - de Heks van Portobello

Als gij en ik als eenling staan

Als ik dan voor de poort zal staan, de brug voorbij,
de mens voorbij, mijzelf voorbij,
dan zult Gij mij vragen: is het land in u voorbij,
is de brug in u voorbij, is de mens in u voorbij,
zijt ge uzelf in u voorbij?

Zal ik dan zeggen: het is voorbij?
Liegen is onmogelijk omdat Gij Uzelf in mij zult zien;
en wat Gij van Uzelf in mij niet zult zien,
daar zal ik in mijzelf ervaren: het is niet voorbij.

Stuur mij dan terug, over de brug, in het land,
naar de mensen, naar mezelf,
om daar de rest op te lossen die niet voorbij was;
die Gij in Uzelf niet kende.

En als ik dan weer terug kom, over de brug,
uit het land van de mensen
met mezelf,
dan zal ik weten: er is niets meer dat overblijft
en zal verhinderen Uzelf in mij te zijn.

Emiel de Keyser – Als gij en ik als eenling staan.

EEN KLEIN THOMAS - EVANGELIE - 21

46
Groten der aarde
zieners en profeten
verkondigers van ondergangen en paradijzen,
niet kent gij het ware Rijk
want klein zijn is grootheid
naar binnen is het juiste zien
tijdloos het object der profetie
en innerlijk, hier en nu,
zijn de enige ondergangen en paradijzen.
Maar de kleine, de arme, de zelfloze,
de blind verlorene in de Vader,
die overtreft u
zoals de eeuwigheid de tijd.

47
Wie één is in zichzelf
kent maar één meester.
Wie licht is
kent geen duister,
wie ongrond
kent iets anders niet.

Hij ziet de transparantie
der tienduizend dingen
tot op de bodem
van de bodemloze Vader.

woensdag 6 augustus 2008

Sprokkels

Je mag nooit ophouden met dromen. De droom is het voedsel van de ziel, zoals eten het voedsel van je lichaam is. Vaak spatten je dromen uiteen en draaien je wensen op niets uit, maar toch moet je doorgaan met dromen, anders sterft je ziel.

Van alle manieren die de mens heeft uitgevonden om zichzelf pijn te doen, is de liefde de ergste. We lijden altijd omwille van iemand die niet van ons houdt, of iemand die ons heeft verlaten, of iemand die juist niet weg wil. Als we alleen zijn is dat omdat niemand om ons geeft, als we getrouwd zijn veranderen we het huwelijk in slavernij.

Toen de Zoon van God neerdaalde op aarde, bracht Hij de liefde. Maar omdat de mens liefde altijd verbindt met lijden en opoffering, werd Hij aan het kruis genageld. Anders zou niemand in Zijn liefde geloofd hebben, want de mensen zijn niets anders gewend dan dag in dag uit te lijden onder hun eigen hartstocht

Bron: De Pelgrimstocht naar Santiago - Paulo Coelho

vrijdag 1 augustus 2008

Gebed van Opperhoofd Yellow Lark, Lakota

O, Grote Geest,
Wiens stem ik hoor in de wind,
en wiens adem leven geeft aan heel de wereld,
Hoor mij!
Ik ben klein en zwak.
Ik heb je kracht en wijsheid nodig.
Laat mij mijn weg in Schoonheid afleggen, en laat mijn ogen altijd de rood en paarse zonsondergang aanschouwen.
Laat mijn handen de dingen die jij hebt gemaakt met eerbied aanraken.
Laat mijn gehoor scherp zijn opdat ik je stem hoor.
Laat me wijs zijn, opdat ik de dingen die je me zou willen leren, kan begrijpen.
Laat me de lessen leren die je in iedere steen en ieder blaadje verborgen hebt.
Ik streef kracht na, niet om sterker te zijn dan mijn broeder of zuster, maar om mijn grootste vijand – mezelf – te bevechten.
Laat mij altijd voorbereid zijn om je op te zoeken met schone handen en heldere ogen, zodat als het leven wegebt, zoals de dimmende zonsondergang, mijn geest zonder schaamte naar je toe kan komen.

Sprokkels

Elke liefde bevat ook angst: de angst voor de scheiding van wie/wat je lief hebt.
Een kind vreest gescheiden te worden van zijn ouder, een liefhebbend iemand vreest de scheiding van zijn geliefde, het lichaam vreest gescheiden te worden van de ziel, en de ziel vreest scheiding van diens Hogere Bron.
Wat heb je dan lief?
Bekijk je zorgen en je zal zien wat je lief hebt... Ben je helemaal in beslag genomen door financiële zorgen en zakelijke planningen, dan heb je de materiële wereld lief, omdat je in de materiële wereld gelooft als de bron waaruit als je goeds kan komen. Je zorgen bestaan dan uit angst om van het materiële goed gescheiden te worden.
Hang aan je ware Hogere Bron, en je hart zal geen plaats hebben voor angsten voor deze wereld.

Rebbe Menachem Mendel Schneerson