woensdag 29 september 2010

Definities uit de oude doos

Mensch
De mensch is een leeuw in de ezelshuid;
een dwerg, die met moeite op de aarde voortschrompelt;
een reuzencolossus, op den bol der vergankelijkheid en het voetstuk der oneindigheid staande;
een straal des eeuwigen lichts, gevangen in de camera obscura der zinnelijkheid;
een kind der onsterfelijkheid, gewikkeld in de windsels der magteloosheid;
een edelgesteente uit de kroon van de wijsheid Gods, en gevat in het klatergoud van aardsche dwaasheid;
een levend vraagteeken,
eene eindelooze gedachtestreep,
eene verpersoonlijkte tegenspraak,
een raadsel, waarvan de dood-alleen de oplossing geven kan.

Definities uit de oude doos

Vee
Dit woordjen heeft, hier te lande, eene dubbele betekenis, want het duidt tevens het grootste goed en het grootste kwaad in ons Land aan, al na dat men er eene verzameling van redenlooze wezens met vier of redenlijke met twee beenen door verstaat.
Alle viervoetig vee is in allen deelen nuttig, en zelfs doet het wilde viervoetige vee ons over het geheel meer voordeel dan nadeel, daar het ons ten minsten nog dekking in de koude bezorgt; maar het tweevoetige redenlijke vee is nergens nut toe.....

Uit een zeer oude 'van Dale'....

woensdag 22 september 2010

Kabir zegt

De maan schijnt in mijn lijf, maar mijn blinde ogen kunnen haar niet zien.
De maan is in mij en ook de zon is in mij.
De nooit geslagen trom der Eeuwigheid wordt in mij geroerd, maar mijn dove oren kunnen het niet horen.

Zolang als de mens schreeuwt om het ik en het mijn, zo lang zijn zijn daden als niets.
Als alle liefde voor het ik en het mijn dood is, dan wordt het werk des Heeren gedaan.

Want werk heeft geen ander doel dan het winnen van kennis.
Als die er is, dan wordt het werk weggedaan.
De bloem bloeit voor de vrucht.
Als die er is welkt de bloem.
De muskus is in het hert, maar het zoekt er niet naar in zich, het dwaalt om en zoekt gras.

Kabir zegt

O, vriend, hoop op Hem, terwijl gij leeft, weet terwijl gij leeft, versta terwijl gij leeft, want in het leven schuilt de verlossing.

Als uw kluisters niet gebroken worden tijdens uw leven, welke hoop blijft er over op bevrijding in de dood?

Het is maar een ijdele droom dat de ziel met Hem vereenigd zal worden, alleen omdat zij het lichaam verlaten heeft.

Als hij nu gevonden wordt zal Hij ook dan gevonden worden.
Zo niet, dan gaan wij slechts wonen in de stad des doods.
Als gij nu de vereniging hebt, dan zult ge hem in het Hiernamaals hebben.

Baad u in de Waarheid, ken de ware Leermeester, geloof in de ware Naam.
Kabir zegt: Het is de zoekende geest die helpt. Ik ben de slaaf van deze zoekende geest.

De ziel betracht de nabijheid Gods.

Ik meende ook, de Godheid woonde verre,
in eenen troon, hoog boven maan en sterren
en hefte menigmaal mijn oog
met diep verzuchten naar omhoog.

Maar toen Gij U beliefde te openbaren,
toen zag ik niets van boven nedervaren;
Maar in de grond van mijn gemoed
daar werd het liefelijk en zoet.


Daar kwaamt Gij uit der diepte opwaarts dringen
en als een bron mijn dorstig hart bespringen,
zodat ik U, o God, bevond
te zijn de grond van mijnen grond.


Dies ben ik blij dat gij, mijn hoogst beminde,
mij nader zijt dan al mijn naaste vrienden.
Was nu alle ongelijkheid voort
en 't herte rein, zoals het hoort,
geen hoogte, noch geen diepte zou ons scheiden,
ik smolt in God, mijn lief; wij werden beide
één geest, één hemels vlees en bloed,
de wezentheid van Gods gemoed,
dat moest geschien. Och, help getrouwe, Heere,
dat wij ons dans in Uwen wille keren.

Joannes Luiken

vrijdag 17 september 2010

Dagtekst

Dagtekst van vrijdag 17 september 2010.

"Welk begrip, welke kennis van het leven kunnen we verwerven als we niet vrij zijn, innerlijk vrij? Juist de afwezigheid van innerlijke vrijheid belet de mensen dat zij de wezenlijke waarheden ontdekken, die ze nodig hebben om aan het leven een bepaalde richting te geven.

Hoeveel mannen en vrouwen beschouwen de vrijheid als het hoogste goed en vechten met elkaar om haar te veroveren! Ja, maar de vrijheid die zij zoeken is niet degene die hun deze levende kennis geeft die hen zal ondersteunen en redden. Integendeel, ze zijn betrokken in activiteiten die hen ketenen en blind maken.

Zij lijken op een man die, overweldigd door zorgen en verdriet, door een schitterende omgeving of tuin trekt zonder er iets van te zien. Alle verrukkingen van de hemel en van de aarde omgeven hen, zijn in hen… maar om die te zien en te begrijpen moeten ze vrij zijn, innerlijk vrij. "


Omraam Mikhaël Aïvanhov

dinsdag 14 september 2010

Raimon Panikkar

Raimon Panikkar, Spaans priester en bekende pleitbezorger van de interreligieuze dialoog, is op donderdag 26 augustus overleden. Panikkar werd in november 1918 in de Spaanse stad Barcelona geboren als zoon van een Indische vader en een Catalaanse moeder. Hij werd in 1946 tot priester gewijd en behaalde doctoraten in scheikunde, filosofie en theologie. In 1953 verhuisde hij naar India om er te doceren, maar ook om er de plaatselijke cultuur en filosofie te bestuderen. Ter plaatse werd hij een fel voorvechter van een betere verstandhouding tussen christenen en hindoes.

Ontmoeten

'Voorwaarde voor de ontmoeting met anders-gelovigen is voor mij de ontwapening. Daarmee bedoel ik dat we de ander niet moeten tegemoet treden bewapend met al onze culturele en godsdienstige vooroordelen en met de gedachte dat wij de enige zijn aan wie God zich kenbaar heeft gemaakt.
Ik ben niet het enige venster op de wereld. We kijken allemaal door verschillende vensters en zien een ander stuk van de ene ondeelbare werkelijkheid van het ene mysterie.
Ik moet de dialoog aangaan vanuit de wens iets van de ander te leren in plaats vanuit het verlangen hem te bekeren tot mijn visie'.Raimon Panikkar - RK-priester én hindoe.

maandag 13 september 2010

Gebed tot Franciscus

'Voor het laatst deed jij
je blinde ogen dicht en

zingend zocht je ziel
het hoge licht.

Leeuweriken vlogen
lang nadat de avond viel

en droegen met hun lied jouw ziel
over de drempel van de tijd.

Zo werd je wijd en zijn -
een bron als broeder zon

en zuster maan, O, raak mij
met jouw liefde aan

en laat mij zingend
in jouw voetspoor gaan..'


Hein Stufkens

Franciscus van Assisi

'Gelukkig wie vredelievend zijn,
want zijn zullen kinderen van God genoemd worden.
Een dienaar van God kan niet weten
hoeveel geduld en nederigheid hij in zich heeft,
zolang aan zijn wensen voldaan wordt.
Maar als het ogenblik komt
dat wie aan zijn wensen moesten voldoen,
hem het tegendeel aandoen,
zoveel geduld en nederigheid als hij dan heeft,
zoveel heeft hij en meer niet.'

dinsdag 7 september 2010

Schoonheid die blijft

De schoonheid van het hart
is de schoonheid die blijft.
Haar lippen geven het levenswater te drinken.
Waarlijk, waar het om gaat
is dat het water, de laver en de gelaafde één worden
Dat drietal wordt één wanneer je talisman verbrijzeld wordt.
Je leert die eenheid niet kennen door te redeneren.Roemi, Daglicht
Uitg. Synthese, Den Haag, 2003

woensdag 1 september 2010

Zoek....

Zoek mijn broeder, zonder je te laten
ontmoedigen. De taak is zwaar, ik
weet het, maar overwinnen zonder
gevaar is triomferen zonder glorie.


Fulcanelli ( Alchemist )